Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

An automated quality measurement approach for business process models

İş süreç modelleri için otomatikleştirilmiş kalite ölçüm yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276639 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Business process modeling has become a common need for organizations. Therefore process quality is also having an important role for the organizations. The most of the quality studies are based on cost and time which can be analyzed during or after the execution of the business processes. There are also quality measures which help analyzing measures before the execution of the business processes. This type of measures can give early feedback about the processes. There are three frameworks defined in the literature for a more comprehensive measurement. One of the frameworks is adapted from software programs and it aims to enable process design to be less error-prone, understandable and maintainable. The second framework is adapted from object-oriented software designs and it provides object-oriented view to the design of the business process. The last framework is adapted from ISO/IEC Software Product Quality enabling to measure the quality of process itself rather than the design. By conducting a case study, the measures defined in the frameworks are explored in terms of applicability, automation potential and required time and effort on a set of business process model. As a result of this study it is observed that measurement takes time and requires effort and is always error-prone. Therefore, an approach is implemented by automating the measures which have automation potential, in order to decrease the required time and effort and also to increase the accuracy of the measurement. The second case study is then conducted on a set of another business process models in order to validate the approach.

Summary:

İş süreç modelleme, organizasyonlar için yaygın bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yüzden de süreçlerin kalitesi de organizasyonlar için önemli bir yer teşkil etmektedir. Kalite çalışmalarının çoğu maliyet ve zaman üzerine kurulmuştur ve bunlar ancak süreçler uygulanırken veya uygulandıktan sonra analiz edilebilirler. Aynı zamanda iş süreçlerinin uygulanmasından önce de analiz edilebilirliği sağlayan kalite ölçümleri bulunmaktadır. Bu tip ölçümler süreçler hakkında erken geri bildirim verebilmektedirler. Literatürde daha kapsamlı bir ölçüm için tanımlanmış üç çerçeve vardır. Çerçevelerden bir tanesi yazılım programlarından geçirilmiştir ve süreç tasarımın daha az hataya açık, anlaşılır ve bakımın kolay yapılabilir olmasını sağlamaktadır. İkinci çerçeve objeye-dayalı yazılım tasarımından uyarlanmıştır ve iş süreçlerinin tasarımına objeye-dayalı bakış sağlamaktadır. Son çerçeve ISO/IEC Yazılım Ürün Kalitesi'nden geçirilmiş olup tasarımdan ziyade süreçlerin kendilerinin kalitesini ölçmeyi mümkün kılmaktadır. Yapılan bir durum çalışmasıyla, çerçevelerdeki ölçümler iş süreç modelleri seti üzerinde, uygulanılabilirlik, otomatikleştirme potansiyeli ve harcanan zaman ve efor açısından araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda ölçümlerin zaman aldığı, efor gerektirdiği ve hataya açık olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden otomatikleştirme potansiyeli olan ölçümler otomatikleştirilerek, harcanan zaman ve eforu azaltmak ve aynı zamanda ölçümlerin doğruluğunu artırmak için bir yaklaşım geliştirilmiştir. Sonrasında başka bir iş süreç kümesinin üzerinde yaklaşımı doğrulamak için ikinci bir durum çalışması yapılmıştır.