Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü / Finansal Matematik Bölümü

An early warning model for Turkish insurance companies

Türkiye'deki sigorta şirketleri için bir erken uyarı modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 380981 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In Turkey, insurance companies have some obligations to be solvent and for this reason they are regularly audited according to defined constraints. There are some models and methods in order to analyze company performances. One of them is an early warning model that is constructed by using some financial ratios. The aim of the study is to determine how Solvency requirements affected the financial stability of Turkish insurance companies last years. Firstly, the proposed model takes into account the financial ratios related to liquidity, profitability, and other factors regarding to the country specific properties which was also used in study done by Genc (2004). Historical data on companies' financial indicators are evaluated based on comparative linear model estimation methods to determine the company's financial position which functions as an early warning indicator. In this study, used four methods have been employed to construct the predictor model as an early warning system which are linear regression, Multiperod Discriminant analysis, Logistic and Bayesian Regression. Financial details of 41 insurance companies which acted in the period of 1998-2012 in Turkish market was used. After determination of best fitted model, 2013 prediction was applied to all existence insurance companies.

Summary:

T¨urkiye'de sigorta s¸irketleri y¨uk¨uml¨ul¨uklerini kars¸ılamak amacıyla bazı sorumluluklara sahiptirler ve bu sebeple, belirlenmis¸ bazı kriterlere g¨ore d¨uzenli olarak denetim s¨urecinden gec¸erler. S¸ irket performansını ¨olc¸mek ic¸in kullanılan bazı methodlar ve modeller vardır. Bunlardan bir tanesi Erken Uyarı Modeli olup, bu model s¸irketlerin bazı finansal oranlarından yararlanılarak olus¸turulur. Bu c¸alıs¸manın amacı, son yıllarda T¨urkiye'de ki sigorta s¸irketlerinin y¨uk¨uml¨ul¨uklerinin kars¸ılanması ile ilgili yapılan gerekliliklerin sekt¨ordeki finansal durumu ac¸ısından etkisini ¨olc¸mektir. ˙Ilk as¸amada, Ahmet Genc¸ tarafından daha ¨once 2004 yılında yapılan c¸alıs¸mada kullanılan likidite, karlılık ve ¨ulkenin finasal yapısına ¨ozg¨u di˘ger finansal oranların dikkate alınması ile ¨onerilen model olus¸turulmus¸tur. Sigorta s¸irketlerinin gec¸mis¸ finansal verileri kullanılarak, lineer tahmin edici modeller ile erken uyarı g¨ostergesi olan model olus¸turulmus¸tur. Tahmin edici modeli kurmak ic¸in 4 ayrı lineer model kullanılmıs¸ olup bunlar: Lineer Regresyon, C¸ ok De˘gis¸kenli Ayırma Analizi, Logistik ve Bayesyen Regresyondur. Analizde, 1998-2012 d¨oneminde T¨urkiye'de faaliyet g¨osteren 41 sigorta s¸irketinin finansal tabloları kullanılmıs¸ ve en uygun model belirlendikten sonra, 2013 yılı ic¸in tahmin yapılmıştır.