Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

An effective and efficient R&D funding mechanism: An evaluation study on prioritized R&D grant program (1003) of TUBITAK

Etkili ve etkin bir Ar-Ge destek mekanizması: TÜBITAK'ın öncelikli Ar-Ge destek programı (1003) için bir değerlendirme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 504758 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to detect differences in the features of the proposed and supported projects for different priority technology areas (PTAs) of the TUBITAK 1003 Prioritized Areas R&D Grant Program together with the measurement and comparison of output, input and behavioral additionality of the supported projects. Within the scope of this thesis, firstly, descriptive statistics of program indicators including calls, projects, funds and outputs is analyzed. Then, relationship between output amount and the characteristics of the supported projects and their calls is estimated for different PTAs by the Ordinary Least Square (OLS) method. Moreover, interviews involving questions to measure output, behavioral and input additionalities are also conducted with a sample of supported project coordinators. For these analyses, data retrieved from the TUBITAK database is used. It is detected from these exercises that amount of proposed and supported projects and average requested and given fund per project differ with PTAs while distribution of project amounts, funds and outputs according to project characteristics is unbalanced. Additionally, effects of these characteristics on output amount are different for each PTAs. Moreover, supported projects and their outputs are inadequate to meet the specific targets of the 1003 Program despite their significant project and input additionalities. In conclusion, it is observed that the 1003 Program could not meet the expectations and targets of the authority fully. To eliminate the detected deficiencies with the aim of increasing the effectiveness and efficiency of the 1003 R&D Grant program, some policies are recommended as the output of the thesis.

Summary:

Bu tez, desteklenen projelerin çıktı, girdi ve davranışsal artımsallıklarının ölçülmesi ve karşılaştırılması ile birlikte TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Hibe Programının farklı öncelikli teknoloji alanları (ÖTA) için önerilen ve desteklenen projelerin özelliklerinin farklılıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu tez kapsamında öncelikle çağrı, proje, fon ve çıktıları içeren program göstergelerinin tanımlayıcı istatistikleri incelendi. Ardından, çıktı miktarı ile desteklenen projelerin ve çağrılarının özellikleri arasındaki ilişkisi, Olağan En Küçük Kare (OLS) yöntemiyle farklı ÖTAlar için tahmin edildi. Ayrıca, desteklenen proje koordinatörlerinin bir örneklemi ile çıktı, davranış ve girdi artımsallığını ölçmek için sorular içeren görüşmeler de gerçekleştirildi. Bu analizler için, TÜBİTAK veri tabanından alınan veriler kullanıldı. Bu çalışmalardan; proje miktarı fon ve çıktıların proje özelliklerine göre dağılımı dengesizken, önerilen ve desteklenen projeler ve proje başına talep edilen ve verilen ortalama fon miktarının ÖTAlarla farklılık gösterdiği tespit edildi. Ek olarak, bu özelliklerin çıktı miktarına olan etkileri her bir ÖTA için farklıdır. Ayrıca, desteklenen projeler ve bunların çıktıları, belirgin proje ve girdi artımsallıklarına rağmen, 1003 Programının belirli hedeflerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak, 1003 Programının, otoritenin beklentilerini ve hedeflerini tamamıyla karşılayamadığı gözlendi. 1003 Ar-Ge Destek Programının etkililiğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bu tezin çıktısı olarak bazı politikalar önerildi.