Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

An electronic performance support system for teaching Turkish as a foreign language:A case study

Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeye yönelik bir elektronik performans destek sistemi: Bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143636 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to design, develop and implement an electronic performance support system (EPSS) for the entry-level Turkish language students at Indiana University (R7). By supporting students electronically, this study aims to improve their performance. In this sense, this study aims to find out how the students use the EPSS tool, how students' performance is affected by the use of the EPSS tool, as well as which factors should be considered when designing, developing and implementing such tools. The tool developed for this study is named Digital Turkish On Demand (DITOD). This study is designed as a qualitative case study. Ten students at entry-level Turkish language classes in R7 were the subjects. Data were collected through interviews, observations and document analysis. The result of this study showed that all students were interested in the concept of supporting their studies with an electronic tool. The factors found to be effective for the students' preferences on how to use the DITOD are: gender, age, preference of self- instruction or teacher instruction, perceptions on problem solving, familiarity with windows- based computer applications and preferred type of learning. Mostly students who are male, younger generation, preferring self-instruction, perceiving higher problem-solving capacity, having high familiarity with windows-based computer applications and having drill and practice, visual, listening, speaking, audiovisual way of learning preferred non-linear instruction. Also the DITOD affected some students' study habits by supporting learning in a different format, enhancing and reinforcing their current study habits, bringing another dimension to the current study habits and stimulating more interest in learning contents. Besides this, the DITOD improved students' performance. It also helped the students to apply the language in a different context, to carry on with the conversations better in the classrooms and the students felt like there was a teacher available for them all the time. The DITOD was time saving for the course instructor: she gained more time for organizing her lessons and doing other activities in the classroom. Designing such EPSS content parallel to the course curriculum reinforced what the students had learned in the classroom. Designing the DITOD by enhancing the content of the course curriculum a little forced the students to refer to a dictionary and look up the words there and provided them with a bigger variety of words to use. Providing the information in various forms helped the students to find something in the DITOD according to their learning style. For example, students preferring "drill and exercise" kind of instruction mostly got benefits from the exercises in the DITOD. Students preferring "visual" illustration mostly got benefits from the images in the DITOD. Students preferring to learn by "listening" found the translations and the lessons (text based information) helpful. On the other hand, the students preferred traditional ways of learning (such as writing, speaking, group learning type of activities) and the ones preferring audiovisual learning, mostly got benefit from the sounds in the DITOD. The results of this qualitative study informs educators about the use of EPSS tools, which the students can use in the classroom in an integrated manner with the curriculum or outside the classroom, anytime and anywhere according to their preferred ways of learning, to improve their students' and classrooms' performance.Keywords: Electronic Performance Support System, EPSS, Digital Turkish On Demand, DITOD, Turkish, language support, EPSS for students.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Indiana Üniversitesi (İÜ)'ndeki giriş seviyesi Türkçe dili öğrencileri için bir elektronik performans destek sistemi (EPSS)'nin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu çalışma, öğrencileri elektronik olarak destekleyerek performanslarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin EPSS aracını nasıl kullandıklarını, performansının EPSS aracının kullanımı ile nasıl etkilendiğini ve bu tür araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini bulmayı hedeflemektedir. Bu çalışma için geliştirilen bu araç, İsteğe Göre Sayısal Türkçe (DITOD) olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. İndiana Üniversitesi'nde giriş seviyesi Türkçe dili derslerindeki on öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veriler, görüşmeler, gözlemler ve doküman analizi metodlan ile toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucu, bütün öğrencilerin çalışmalarının elektronik bir araç ile desteklenmesi kavramıyla ilgilendiklerini göstermiştir. Öğrencilerin DITOD'u nasıl kullanmayı tercih ettiklerini etkileyen faktörler yaş, kendi kendine ya da öğretmen ile birlikte öğrenme tercihi, algıladıkları problem çözme yetenekleri, cinsiyet, pencere tabanlı bilgisayar uygulamaları ile tanışıklık ve tercih edilen öğrenme tipi olarak bulunmuştur. Çoğunlukla, erkek, daha genç, kendi kendine öğrenmeyi tercih eden, algıladıkları problem çözme yeteneği daha yüksek olan, pencere tabanlı bilgisayar uygulamalarıyla daha fazla tanışıklığı olan ve pratik yaparak, görerek, dinleyerek, konuşarak öğrenen öğrenciler, doğrusal olmayan dersleri tercih etmişlerdir. DITOD, öğrenmeyi farklı bir biçimde destekleyerek, mevcut çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, güçlendirerek, yeni bir boyut kazandırarak ve öğrenilen içeriğe daha fazla ilgi oluşturarak, bazı öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını da etkilemiştir. DITOD aynı zamanda, öğrencilerin dili daha farklı bir içeriğe uygulamalarına, ders içindeki sohbetleri daha iyi yürütmelerine yardımcı olmuş ve öğrenciler, öğretmenin kendileri için her zaman hazır bulunduğu izlenimine kapılmışlardır. DITOD öğretmen için de zaman kazandırıcı olmuştur: öğretmen, derslerini organize edebilmek ve sınıfta diğer aktiviteleri de yapabilmek için zaman kazanmıştır. Böyle bir EPSS'nin içeriğinin ders programına paralel olarak tasarlanmış olması, öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini güçlendirmelerim sağlamıştır. DITOD'un içeriğinin ders programının içeriği biraz daha arttırılarak tasarlanmış olması, öğrencileri sözlüklerini kullanmaya ve bu kelimeleri sözlüklerinde aramaya zorlamış ve onlara daha değişik kelimeleri kullanma imkanı sunmuştur. Bilginin farklı biçimlerde sunulması, öğrencilerin kendi öğrenme şekillerine göre birşeyleri DITOD içinde bulmalarını sağlamıştır. Alıştırma çözerek öğrenen öğrenciler çoğunlukla DITOD 'daki alıştırmaları yapmayı tercih etmişlerdir. Görsel gösterimler kullanarak daha kolay öğrenen öğrenciler çoğunlukla DITOD 'daki resimlerden yararlanmışlardır. Dinleyerek daha kolay öğrenen öğrenciler, dersleri ve çevirmeleri (metin tabanlı bilgiyi) yararlı bulmuşlardır. Geleneksel öğrenme yöntemlerini (yazarak, konuşarak, grup ile öğrenerek gibi öğrenme aktiviteleri) ve duyarak ve görerek öğrenmeyi tercih eden öğrenciler, DITOD'daki seslendirmelerden yararlanmışlardır. Bu nitel çalışmanın sonuçlan eğitimcileri, öğrencilerinin ve sınıflarının performansını iyileştirmek amacıyla, öğrencilerin ders programıyla ilintili olarak ders içinde ya da ders dışında, herhangi bir zamanda ve yerde, tercih ettikleri öğrenme şekline göre kullanabilecekleri, EPSS araçlarının kullanımı konusunda bilgilendirmektedir. Anahtar Kelimeler: Elektronik Performans Destek Sistemi, EPSS, İsteğe Göre Sayısal Türkçe, DITOD, Türkçe, dil desteği, öğrenciler için EPSS.