Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı

An emerging concept: Digital strategies and I-marketing

Gelişen konsept: Dijital stratejiler ve I-marketing

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292152 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There is no doubt that evolution is one of the key elements of "life" as weexperience. However, the pace of it has never been so fast and has never been thatunexpected to so many people; and marketing is no exception in this terms.The internet world grows constantly and represents various aspects of our actuallives: Besides its function as a rich source of information and lately a socialexchange centre, internet and digital tools have started to get more involved in ourlives in terms of The politics (Twitter had a phenomenal impact in the post-electionprotests in Iran (Ozturan, G., Digitalage, September?09, p81)), our privaterelationships (57% of the internet users in the US had tried at least once to findboyfriend/girlfriend over internet (Aytun, O., September?09)), e-commerce isgrowing every day, and the list goes on. Traditional media like tv?s or newspapershave already took their places in the web. Even the laws of inheritance are now beingreviewed/re-written in line with the rules of digital.Compared to the previous generations, the customers as the recipients of themarketing messages are much more knowledgeable and have significantly higherexpectations today. On top of that, the competitive landscape is more challenging aswell. Under this environment, the medium used and messages sent to this newaudience should be concise, consistent and well targeted instead of the ?generic?ones used in the past, which now can get ignored easily.In order for a corporation or an organization to better utilise the marketing budget,the digital portion will continue to grow against the conventional one. Yet, thebudget itself will not be enough to deliver the desired results and efficiency. Themarketing specialists will need to fine tune their digital practices to better anticipatethe expectations of the audience.This indicate that the recipients (customers) are becoming more powerful in theprocess. As long as this trend continues, recipients will not prefer to go to the senders(sender environments) for a content, service or product. Instead, they will just enableaccess of those senders they prefer, to reach their ?I-ndividual? places (audiences?environments).This thesis is about a conceptual look at the emergence of the digital marketing,which we named as ?I-Marketing?, and how the tools will evolve in order to achievetheir objectives of reaching the new profile of audience.

Summary:

Gelişim ve değişim, günümüz yaşantısının temel unsurlarından biri olduğu şüphegötürmez. Ancak, söz konusu değişim süreci, birçok insan için, hiç bu kadar hızlı vebeklenmedik olmamıştı; pazarlama konusu da bu anlamda bir istisna değil.Günümüzde, internet ortamında sürekli gelişmekte olan ve günlük yaşamımızdanbirçok unsuru içeren bir yaşam biçimi var artık: Zengin bir bilgi kaynağı işlevinin veson zamanlarda sunduğu sosyal paylaşım ortamların yanı sıra, internet ve dijitalaraçlar günlük yaşantımızda politika (Twitter, İran'daki seçim sonrası protestolarınen önemli unsurlarındandı(Ozturan, G., Digitalage, Eylül'09, s81)), ikili ilişkiler(yapılan bir araştırmaya göre Amerikan halkının %57'si en az bir kez internetüzerinden arkadaş bulmayı denemiş (Aytun, O., Eylül'09)), günden güne büyüyen eticaretgibi birçok alanında gittikçe daha çok yer alıyorlar. Televizyon ya da gazetegibi geleneksel mecralar da internetteki yerlerini aldılar. Hatta, miras kanunları dahiartık dijital dünyanın kurallarına göre düzenleniyor, yeniden yazılıyor.Önceki nesillere kıyasla, müşteriler, ya da pazarlama mesajlarının alıcıları, çok dahabilinçli ve daha yüksek beklentilere sahipler. Üstelik, rekabet ortamı da çok daha zorşartlar öne sürüyor. Bu şartlar altında, kullanılan mecra ve alıcının muhatab olduğumesajlar hedeflenen kitleye çok uygun ve tatminkar bir içerikte olmalıdır. Geçmiştekullanıla gelen ?jenerik? içerikler artık kolayca göz ardı edilebilir.Bir şirket ve organizasyonun, pazarlama bütçesini daha iyi kullanabilmesi için,dijitale ayrılan miktar, geleneksele göre giderek artacaktır. Yine de sadece bütçebeklenen sonuçları ve verimliliği sağlamaya yetmez. Pazarlama sorumluları, hedefkitlenin beklentilerini daha iyi karşılayabilecek şekilde dijital uygulamalarınıdüzenlemek zorunda kalacaklardır.Söz konusu gelişime paralel olarak, alıcılar (müşteriler) süreçte gittikçe daha çok sözsahibi olmaktadır. Bu eğilim sürdükçe, alıcı herhangi bir içerik, hizmet ya da malaerişmek için satıcıya (satıcının ortamına) gitmek yerine, uygun bulduğu satıcılarınkendi bireysel (?I-ndividual?) ortamına (alıcının ortamına) erişimi için şansverecektir.Bu tez, dijital pazarlamanın gelişimine dair bir konsept yaklaşımı, ki biz bunu ?IMarketing?olarak isimlendirdik, ve bu doğrultuda yeni hedef kitle profilineulaşabilmek için kullanılacak araçların değişimi hakkındadır.