Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Empirical analysis of the monetary transmission in the Turkish economy

Türkiye ekenomisinde parasal aktarımın ampirik bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140303 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE MONETARY TRANSMISSION IN THE TURKISH ECONOMY Çavuşoğlu, A. Tarkan Ph.D., Department of Economics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erdal Özmen December 2002, 176 pages The purpose of this two-essay thesis is to empirically investigate the characteristics of the monetary transmission mechanism in the Turkish economy. The first essay is an attempt to test the presence of a bank lending channel of monetary transmission by exploiting a dynamic panel data modelling approach. The empirical investigations are focused on the bank lending behaviour of 58 deposit money banks covering the period of 1988-1999. The results of the model estimations provide no evidence of a potential for a bank lending channel to exist in the Turkish economy. Such an outcome is reflected by the lack of a significant relationship between monetary policy indicators and the growth rate of the loan msupply in the estimated models. However, the findings imply that bank lending behaviour is influenced significantly by bank specific factors such as the balance sheet strength and the quality of the asset portfolio, and by government debt sales to the banking system. The second essay of the thesis is an attempt to trace the adjustment dynamics of the monetary transmission process by using the cointegration analysis of time series. The quarterly macroeconomic data exploited in the empirical investigations cover the period of 1985:1-2001:4. The findings imply that the monetary transmission process in the Turkish economy can be characterised by the monetary accommodation of high inflation and budget deficits, the outcome of which is an endogenous credit money expansion. Keywords: Monetary transmission, bank lending channel, endogenous money, dynamic panel data, cointegration. IV

Summary:

oz TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARASAL AKTARIMIN AMPİRİK BİR ANALİZİ Çavuşoğlu, A. Tarkan Doktora, Ekonomi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Erdal Özmen Aralık 2002, 176 sayfa Bu iki makaleli tezin amacı, Türkiye ekonomisinde, parasal aktarım mekanizmasının özelliklerini ampirik olarak incelemektir. Bu bağlamda, birinci makale, parasal aktaranda banka kredisi kanalının işlerliğinin olup olmadığım, dinamik panel veri modelleme yaklaşımmdan yararlanarak sınamak için bir girişimdir. Çalışmadaki ampirik incelemeler, 1988-1999 dönemi kapsamında 58 mevduat bankasının kredi verme davranışı üzerinde odaklanmaktadır. Model tahminlerinin sonuçlan, Türkiye ekonomisinde bir banka kredisi kanalının olma potansiyeli konusunda hiç bir kanıt sağlamamaktadır. Böyle bir sonuç, tahmin edilen modellerde, para politikası göstergeleri ile kredi arzı büyüme oram arasındaanlamlı bir ilişkinin yokluğu ile ortaya konmaktadır. Bununla beraber, bulgular, kredi verme davranışının, bilanço gücü ve aktif portföyü kalitesi gibi bankaya özgü etkenlerden ve kamu borçlarının bankacılık sistemi kanalıyla finansmamndan önemli derecede etkilendiği sonucunu ortaya koymaktadır. Tezin ikinci makalesi ise, zaman serilerinde eşbütünleşme analizi kullanmak yoluyla, parasal aktarım sürecinin uyum dmamiklerini ortaya çıkarmak için bir girişimdir. Ampirik incelemelerde kullanılan üçer aylık makroekonomik veriler 1985:1-2001:4 dönemini kapsamaktadır. Bulgulara göre; Türkiye ekonomisinde parasal aktaran süreci, yüksek enflasyona ve bütçe açıklarına olan parasal eşlik edicilikle tanımlanabilir ki, bunun sonucu içsel bir kredi-para genişlemesidir. Anahtar Kelimeler: Parasal aktarım, banka kredisi kanalı, içsel para, dinamik panel veri, eşbütünleşme. vı