Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı

An empirical evaluation of a modified technology acceptance model for SAP ERP systems

SAP ERP sistemlerine yönelik olarak geliştirilmiş bir teknoloji kabul modelinin ampirik değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 541587 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this thesis is to analyze a variety of factors that affect users' behavioral intention and actual usage of enterprise resource planning implementation based on the technology acceptance model. In the proposed model, external variables are identified as top management support, consultant support, computer self-efficacy, subjective norm, compatibility and user guidance. Data was collected in April 2018 from end-users who are using SAP application in companies through online survey. The structural equation modeling methodology was implemented to detect the determinants of behavioral intention and actual usage of enterprise resource planning systems. SmartPLS 3.2.7 software was used for the data analysis and testing. A total of 314 responses were obtained. Analytical results show that four external factors, consultant support, top management support, computer self-efficacy and compatibility, are significant determinants of perceived ease of use. Moreover, two external factors, user guidance and subjective norm are affecting perceived usefulness positively. Also, all external factors have a significant indirect effect on behavioral intention. In addition, mediation effect analysis was performed and four mediator variables were found. Computer self-efficacy mediates the relationship between top management support and perceived usefulness, perceived ease of use mediates the relationship between computer self-efficacy and perceived usefulness, perceived usefulness mediates the relationship between perceived ease of use and behavioral intention, behavioral intention mediates the relationship between perceived usefulness and actual usage.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin fiili kullanımını ve kullanıcıların bu sistemleri kullanmaya yönelik davranışsal niyetini etkileyen çeşitli faktörleri Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde analiz etmektir. Önerilen modelde dış değişkenler, üst yönetim desteği, danışman desteği, bilgisayar öz yeterliliği, kişisel norm, uyumluluk ve kullanıcı kılavuzu olarak belirlenmiştir. Veriler 2018 yılının nisan ayında, işletmelerde SAP uygulamasını kullanan son kullanıcılardan, çevrimiçi anket yoluyla elde edilmiştir. Kurumsal Kaynak Planlama sisteminin fiili kullanımının ve davranışsal niyetinin belirleyicilerinin tespit edilmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır. Veri analizi ve testi için SmartPLS 3.2.7 yazılımı kullanılmıştır. Toplam 314 cevap elde edilmiştir. Analitik sonuçlar, dört dış faktörün, danışman desteğinin, üst yönetim desteğinin, bilgisayar öz yeterliliğinin ve uyumluluğunun, algılanan kullanım kolaylığının önemli belirleyicileri olduğunu göstermektedir. İki dış faktör, kullanıcı kılavuzu ve kişisel norm algılanan kullanışlılığı olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, tüm dış faktörlerin davranışsal niyet üzerinde önemli bir dolaylı etkisi vardır. Ek olarak, aracılık (mediator) etkisi analizi yapılmış ve dört aracı değişken bulunmuştur. Bilgisayar öz yeterliliği, üst yönetim desteği ve algılanan kullanışlılık arasındaki ilişkiye; algılanan kullanım kolaylığı, bilgisayar öz yeterliliği ve algılanan kullanışlılık arasındaki ilişkiye; algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet arasındaki ilişkiye; davranışsal niyet, algılanan kullanışlılık ve fiili kullanım arasındaki ilişkiye aracılık eder.