Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An empirical relationship based on high-pass filtering to estimate usable period range for nonlinear sdof response

Doğrusal olmayan tek serbestlik dereceli sistem davranışının kullanılabilir periyot aralıklarının yüksek geçirimli filtrelemeye dayalı belirlenmesine yönelik ampirik ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

High-pass filtering that is one of the most efficient methods in removing long-period noise of accelerograms is investigated for its effect on nonlinear oscillator deformation response. Within this context, uncertainty in filter cut-off periods that would significantly modify the low-frequency content of accelerograms come into prominence for obtaining reliable long-period displacement response. Analog and digital ground-motion records from recently compiled Turkish strong-motion database are used and these records are high-pass filtered with a consistent methodology by randomly generated filter cut-offs that represent different filter cut-off decisions of the analysts. The uncertainty in inelastic spectral and residual displacements (SDIE and SDR, respectively) due to variations in filter cut-offs is examined to derive the usable period ranges where the effect of high-pass filtering is tolerable. Non-degrading, stiffness degrading and stiffness and strength degrading oscillator behavior are considered in these analyses. The level of nonlinear behavior in single degree of freedom (SDOF) response is described by varying the yield strength (R, normalized yield strength) and displacement ductility (µ) levels. The usable period ranges that depend on magnitude, recording quality, level of inelasticity and level of degradation are determined for SDIE through robust probabilistic methodologies.

Summary:

Uzun periyot gürültüsünün ivme kayıtlarından arındırılması için en etkili yöntemlerden biri olan yüksek geçirimli filtrelemenin doğrusal olmayan osilatör tepki deformasyonuna etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, güvenilir uzun periyot tepki yer değiştirmesi elde edebilmek için kayıtların düşük frekans içeriğini önemli ölçüde değiştiren filtre periyodundaki değişkenlik önem kazanmaktadır. Yeni derlenen Türk ulusal kuvvetli yer hareketi veritabanına ait analog ve dijital ivme kayıtları ele alınmıştır ve bu kayıtlar araştırmacıların değişik filtre periyodu seçimlerini temsil eden rastgele türetilmiş filtre periyotlarıyla tutarlı bir yönteme göre yüksek geçirimli filtrelenmiştir. Filtre periyodundaki farklılıklardan kaynaklanan elastik olmayan yer değiştirme spekturumundaki ve kalıcı yer değiştirmedeki (sırasıyla SDIE ve SDR) değişkenlik, yüksek geçirimli filtre etkisinin tolere edilebilir olduğu periyot aralığını belirleyebilmek için incelenmiştir. Analizlerde azalımsız, rijitlik azalımlı ve rijitlik ve kapasite azalımlı osilatör davranışı göz önüne alınmıştır. Tek serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal olmayan davranış düzeyi, akma kapasitesi (R, normalize edilmiş akma kapasitesi) ve süneklik (µ) düzeyindeki değişimlerle ifade edilmiştir. Deprem büyüklüğü, kayıt kalitesi, elastik olmama derecesi ve azalıma bağlı olan kullanılabilir periyot aralıkları, güçlü olasılıksal yöntemlerle elastik olmayan tepki yer değiştirmeleri için belirlenmiştir.