Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı

An environmental justice analysis of hydroelectric power plant protests in Turkey in 2002-2016 years

Türkiye'de 2002-2016 yılları arasında meydana gelen hidroelektrik santrali protestolarının çevresel adalet çerçevesi üzerinden analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 479278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study analyzes the HEPP protests occurred in 2002-2016 years in Turkey through the framework of environmental justice. The problem which inspired this study is based on the idea that the environmental justice concept does not explicitly used for HEPP protests that manifested as a reaction to Turkey's energy politics within last fourteen years. The hypothesis of the research is that environmental justice related discourses are embedded in HEPP protesters' claims in Turkey even though they do not consciously use this framework and its principles. In this context, the aim of the study is to test the hypothesis that whether related dimensions; for example, the distributional dimension procedural dimensions of environmental justice exist in the discourses of HEPP protesters. To do that, this thesis consists of five chapters. In the first chapter; as introduction, I define the problem, hypothesis and the questions of the study. In this chapter, I also explain the method and the limitations of the study. In the second chapter, I describe the theoretical concept of environmental justice with its brief history and characteristics. This chapter also includes a short history of environmental movements in Turkey and brief explanations of Turkey's energy policy in 2002-2016 years. The aim of the literature review is to explain the conceptual framework of this study. The third part is the analysis part of the study. This section includes the key attributes of HEPP protests that are collected by discourse analysis of the HEPP protest discourses in written media news about the HEPP protests in last twelve years that are thought to be associated with environmental justice rhetoric. In the fourth part, reached HEPP protest attributes are discussed from distributive and procedural environmental justice with examples. In the conclusion part of the study, it is mentioned that the attributes of the right to use water (or access to water), right to life and deprivation of communities' source of livelihood refer to distributional environmental justice and prevention of participation into decision-making attribute refer to the procedural environmental justice.  

Summary:

Bu çalışma ile Türkiye'de 2002-2016 yılları arasında meydana gelen HES protestolarının çevre adaleti çerçevesinden incelenmektedir. Çalışmanın esas problemi, çevre adaleti çerçevesinin Türkiye'de enerji politikalarına karşı gelişen HES protestolarını açıklamak için tercih edilmeyen bir çerçeve olmasıdır. Çalışmanın hipotezi, Türkiye'de HES protestolarında kullanılan söylemlerde, bilinçli bir şekilde olmasa da, çevre adaleti çerçevesi ve prensiplerinin yerleşik halde olmasıdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, HES protestocularının söylemlerinde çevresel adalet tanımında yer alan prensiplerin ve buna bağlı boyutlarının; örneğin dağıtımsal boyut, usul boyutunda tasvir edilip edilmediğini test etmektir. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; giriş olarak tezin problemi, hipotezi ve araştırma sorularını açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca araştırmanın yöntemini ve sınırlarını da açıklanmaktadır. İkinci bölümde; literatür özeti bölümünde, çevre adaleti kavramının kısa tarihçesi ve özellikleri tanımlanmaktadır. Bu bölümde ayrıca Türkiye'de çevre hareketlerinin kısa bir tarihçesi ile Türkiye'nin 2002-2016 yılları arasındaki enerji politikasının kısa açıklamaları da yer almaktadır. Literatür özeti bölümünün amacı bu çalışmanın kavramsal çerçevesini açıklamaktır. Üçüncü bölüm, çalışmanın analiz kısmıdır. Bu bölümde son on iki yılda yazılı basında çıkan HES protesto haberlerinin söylem analizi yapılarak çevresel adalet anlayışıyla ilişkili olduğu düşünülen HES ile ilgili haberlerden toplanan kilit HES protesto söylemleri yer almaktadır. Dördüncü bölümde, ulaşılan HES protesto söylemleri, çevresel adalet kavramsal çerçevesinde dağıtımsal ve usül adaleti örnekler verilerek tartışılmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde Türkiye'deki HES protestolarında su kullanma hakkı (veya suya ulaşım),yaşam hakkı, toplulukların geçim kaynaklarından yoksun bırakılması söylemlerinin çevresel adalet kavramının dağıtımsal boyutuyla, karar alma süreçlerine katılım söylemi ise çevresel adalet kavramının usül adaleti boyutuyla örtüşmekte olduğu belirtilmiştir.