Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

An ethnographic account of identity formation in school: The role of institutional habitus

Okulda kimlik oluşumu üzerine etnografik bir çalışma: Örgütsel habitusun rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 591028 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study explores the relationship between school institutional habitus and identity formation of students. The school institution engages in multi-dimensional interplay with the society. As being the product of many social structures, school also hold the power to reproduce these structures. Therefore, fieldwork departing from the interaction between school and identity formation of students progresses concerning the other structures in the region. In addition to these, the study discusses which identities are produced and reproduced through certain practices within the school institutional habitus. The study was conducted in a peripheral city of central Anatolia. The school is located in a neighborhood away from the city center and called by the local people as "village". Fieldnotes taken during the field study, which lasted for six months, and semi-structured interviews with the students, teachers, families and school administrators constitutes the data of the study. As a result of the data analysis, 1) Institutional habitus and 2) Family habitus were emerged as two major themes. The results of this study indicated that development of the positive self-identity for the students depends on recognition of their class and cultural backgrounds by teachers and school administration. However, school's institutional habitus collaborating with student's family habitus strengthens a "sense of constraint" and restricts students' positive identity formation. Besides, improvement of the school's conditions and elimination of the problems concerning the teachers' professional status are the problems which needs urgent action for an institutional habitus which fosters a "sense of entitlement" in both students and teachers.

Summary:

Bu araştırmada, okulun örgütsel habitusu ve öğrencinin kimlik oluşumu arasındaki ilişki etnografik araştırma metodlarına başvurularak incelenilmektedir. Okul kurumu toplumsal yaşamın çok boyutlu ilişkiselliği ile temas halindedir ve toplumsal bir cok yapının bir ürünü olmak ile beraber, bu yapıların yeniden üretiminde de etkin kurumsal donanıma sahip eylem alanlarıdır. Bu nedenle, saha çalışması okulun bireyin kimlik oluşumu ile etkileşimi üzerinden başlamakla beraber, sahada gözlemlenebilecek farklı yapıları göz önünde bulundurarakta şekilllenme ve ilerleme potansiyeli taşımaktadır. Bunlara ek olarak, okul habitusu içerisinde hangi kimlik yapılarının inşa edildiğini ve ardından bu kimliklerin nasıl pratiklerle ile etkinleştirildiği gözlemlenmektedir. Bu kimliklerin tanınma (recognition), üretilme, yeniden-üretilme ve korunma süreçlerinin detayları da bu araştırmanın sorularından birisini teşkil etmektedir. Çalışma İç Anadolu bölgesinde bulunan Sevgi orta okulu öğrencilerini kapsamaktadır. Okul il merkezine uzak bir mahallede bulunmakla birlikte, mahallale bölgedeki insanlarca "köy" olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın verilerini 6 aylık saha çalışması süresince alınan gözlem notları ve öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar oluşturmaktadır. Veri analizi sonucunda 2 ana tema ortaya çıkmıştır: 1) Kurumsal Habitus, 2) Aile Habitusu. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencinin pozitif bir kimlik geliştirmesi, öğretmenleri ve okul idaresi tarafından kültürel ve sınıfsal arkaplanlarının tanınmasıyla yakından ilişkilidir. Fakat, okulun örgütsel habitusu ve öğrencilerin aile habitusları öğrencilerde "kısıtlılık hissi (sense of constraint)" güçlendirmekte ve pozitif bir kimlik geliştirmelerine engel olmaktadır. Bu duruma ek olarak, okulun fiziksel imkanlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin maruz kaldığı mesleki problemlerin giderilmesi okulda hem öğretmenler hem de öğrenciler için "hak hissinin (sense of entitlement)" güçlendirildiği bir kurumsal habitus adına çözümü aciliyet taşıyan problemlerdir.