Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Evaluation for the improvement of the CTP108 programming for business course features in terms of students' perspectives

Öğrencilerin bakış açılarına göre CTP108 iş ortamlarına yönelik programlama dersinin geliştirmeye yönelik değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119065 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVALUATION FOR THE IMPROVEMENT OF THE CTP 108 PROGRAMMING FOR BUSINESS COURSE FEATURES IN TERMS OF STUDENTS' PERCPECTTVES Özgür, Birikim. M.S., Department of Computer Education and Instructional Technologies Supervisor: Asst. Prof. Dr. Zahide YILDIRIM September 2002, 135 pages This study evaluated the CTP 108 Programming For Business course at Department of Computer Technology and Programming, Bilkent University. The specific course features (student gains, student motivation, instructional methods, instructional materials and tools, course outline, instructor, course content and course planning and organization) were investigated to find out their effectiveness according to the students' perceptions. This study also explored the opinions of the students toward the improvement of the mentioned course features. The study used data from 83 (35 female, 48 male) students all that have attended the course. During the first stage of data analysis, frequencies were determined for each questionnaire item. Secondly, quantitative data results were analyzed and their means and standard deviations were calculated and displayed in tables. Thirdly, qualitative data results of the open-ended question in the current CTP iii108 course evaluation questionnaire were analyzed and the results were listed in a table according to its response categories. Finally, responses from interviews were compared with the data gathered from participant questionnaires. The statistical analysis of the data obtained through the Likert type scale questionnaire indicated that the students find the course effective. The qualitative data gathered through the open ended question and the interviews were also supportive to the results of the statistical analysis and additionally they hold the opinions of the students toward the improvement of the specific course features. Keywords: Classroom Research, Course Evaluation, Vocational School, Computer Programming For Business Course IV

Summary:

öz ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARINA GÖRE CTP 108 İŞ ORTAMLARINA YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİNİN GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Özgür, Birikim Master, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Zahide YILDIRIM Eylül 2002, 135 sayfa Bu tezde Bilkent Üniversitesi'nde, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü'nde yürütülen CTP 108 İş Ortamlarına Yönelik Programlama dersinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Dersin öğrenci kazanımları, öğrenci motivasyonu, öğretim yöntemleri, öğretim araçları ve materyalleri, ders çizelgesi, öğretim elemanı, ders içeriği, ve ders planlamaması ve organizasyonu yönleri, öğrencilerin bakış açılarından yola çıkılarak soruşturulmuş ve etkililik düzeyleri saptanmıştır. Bu çalışma ayrıca öğrencilerin dersin belirtilen yönlerinin geliştirilmesi yönündeki önerilerini de araştırmıştır. Veriler 35'i kız, 48'i erkek, hepsi de derse katılmış toplam 83 öğrenciden toplanmıştır.Veri analizinin ilk aşamasında, her bir anket maddesinin frekansı belirlenmiştir. İkinci olarak, nicel veri sonuçlan analiz edilmiş ve ortalamaları ile standard sapmaları hesaplanıp tablolar içinde gösterilmiştir. Üçüncü olarak, CTP 108 dersini değerlendirme anketine yerleştirilmiş açık uçlu sorunun nitel veri sonuçlan analiz edilmiş ve sonuçlar yanıtların kategorilerine göre bir tabloda gösterilmiştir. Son olarak da, yüz yüze görüşmelerdeki yanıtlar, anket ile toplanmış verilerle karşılaştırılmıştır. Anket uygulamasından elde edilen nicel verilerin analizi, öğrencilerin dersi etkin bulduklarım göstermektedir. Açık uçlu soru ve yüzyüze görüşme yöntemleri ile elde edilmiş nitel veriler, nicel verilerin analizi sonrası ortaya çıkan sonuçlan desteklemektedir ve öğrencilerin dersin belirtilen yönlerinin geliştirilmesi yönündeki görüşlerini içermektedir. Anahtar Kelimeler: Sınıf Araştırması, Ders Değerlendirmesi, Meslek Yüksek Okulu, İş Ortamlarına Yönelik Programlama vı