Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

An evaluation of IMMIB industrial design competitions

İMMİB endüstriyel tasarım yarışmalarının değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461925 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In years, many competitions have been organized in Turkey since they are one of the most suitable ways to create a field of exploration for the stakeholders. Some of the competitions are long-lived, and some of them could not become traditional. İMMİB Industrial Design Competitions are one of the major ones. In this study, the significance of İMMİB Industrial Design Competitions will be revealed. The changes and the developments of the competition will be examined. Whether the main aim of the competitions as bringing together designers and industrialists is achieved or not will be discussed. The objective of this study is to find out and reveal the role and the importance of İMMİB Industrial Design Competitions in Turkey together with the impact of the competition to the participants. Moreover, the effects of participation in the competition on industrial design education together with the effects of industrial design education on the competition will be examined. Furthermore, the expectations of the stakeholders and the realization of the expectations will be determined. In order to reveal all the stakeholders of the design competitions, the changes in the composition of juries, the alterations of the terms and conditions list as well as the perception of the competition for both jury and participants, a content analysis has been carried out on the documents and catalogs related to the competition series, between the years 2005 and 2015. Through this analysis, the changes in the profile of the participants and the number of participants are investigated together with the changes in categories. Besides, it has been possible to identify the developments in the execution of the competitions. Finally, the study discusses the implications of the findings regarding the progress of the competition, its benefits for the stakeholders, and the contribution of the competitions to the development of the relationship between industry and designers.

Summary:

Yarışmalar, paydaşlar için bir keşif alanı oluşturmak için en uygun yollardan biri olduğundan dolayı Türkiye'de yıllardır birçok yarışma düzenlenmektedir. Bu yarışmalardan bazıları uzun ömürlü olabilmiş, bazıları ise uzun süre devam edememiştir. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları bu yarışmalar içerisindeki en önemlilerden biridir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'nın rolünü ve önemini ortaya koymak, ve aynı zamanda İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'nın mevcut durumunu ve yarışmaların eğitimle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Yarışmaların endüstriyel tasarım eğitimi üzerindeki etkileri ve aynı şekilde eğitimin yarışmalara katılanlara etkileri ele alınmıştır. Bununla birlikte yarışmadaki değişim ve gelişmeler sunulmuştur. Yarışmanın amacı olarak gösterilen tasarımcılarla sanayicileri bir araya getirme hedefinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılmıştır. Bu çalışma ile tasarım yarışmalarının tüm paydaşları, jüri kompozisyonunda değişiklikler, şartname listesindeki değişikliklerin yanı sıra yarışmanın jüri ve katılımcılar tarafından nasıl algılandığı ortaya konulmuştur. Bunun için 2005 ve 2015 yılları arasında yarışma için üretilmiş olan belge ve kataloglar taranarak bir içerik çözümlemesi yürütülmüştür. Katılımcı profilindeki değişikler ve katılımcı sayısındaki değişiklikler ile kategorilerdeki değişiklikler bu bulgular doğrultusunda tartışılmıştır. Sonuç olarak, bulguların çıkarımları yarışmanın gelişimi üzerinden tartışılmış, yarışmanın sanayi ve tasarımcıyı buluşturmak olarak tanımlanan amacının karşılanabilmesi için paydaşlara önerilerde bulunulmuştur.