Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An evaluation of teacher domain-specific knowledge test for teacher candidates of English in Turkey

Türkiye'deki İngilizce öğretmen adaylarına yönelik öğretmen alan bilgisi testi üzerine bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 512934 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teacher candidates in Turkey in order to be appointed to and work at state schools as English language teachers have to take Public Personnel Selection Test (PPST) and Teacher Domain-Specific Knowledge Test (TDSKT) and attend an interview which is compulsory. After getting passing scores of these tests and interview only they are appointed as teachers. Although this process is fundamentally important to shape the teaching force, the number of research on this issue is scarce. This study aims to present an evaluation of TDSKT by a mixed method research approach. In order to gather qualitative data for the research, eight experts were consulted and they were asked to share their opinions on TDSKT emphasizing this particular test's Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) and provided the qualitative data for this study. Some of the experts were interviewed and some of them who were not available at that time were asked to fill in an expert opinion form which was designed by the researcher according to SWOT. According to what the experts indicated, the themes were created and frequencies of their opinions were determined. Later on, codes were created related to these themes and a questionnaire was developed in order to gather the quantitative data. The instrument which was developed and based on SWOT analysis was piloted with prospective English teachers (N= 92) at a state university. The instrument contained 35 items and the internal consistency of the instrument was assessed via the Cronbach's alpha coefficient and the analysis showed a high level of reliability (α=0.80). Later on, in order to gather prospective English teachers' opinions on TDSKT, a larger group of teacher candidates (N= 275) who were planning to take TDSKT participated in the study voluntarily by answering the questionnaire. The results indicate that although the participants believe in the necessity of TDSKT and appreciate the effectiveness of TDSKT in terms of evaluating their theoretical knowledge and being a standardized tool to assess their knowledge, they still have doubts about its content validity and they are of the opinion that TDSKT ignores the practice part of teaching and their teaching skills.

Summary:

Türkiye'de öğretmen adayları devlet okullarına İngilizce öğretmeni olarak atanabilmek ve bu okullarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girmek ve zorunlu olan bir mülakata katılmak durumundadırlar. Ancak, bu sınavlardan ve mülakattan geçerli not alanlar ancak öğretmen olarak atanabilmektedir Bu süreç eğitim işgücünü şekillendirmek için oldukça önemli olmasına rağmen bu konu üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu çalışma Öğretmenlik Alan Testinin karma metot araştırma yoluyla analizini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma için gerekli olan nitel veriyi toplayabilmek için uzmanlara danışılmış ve ÖABT hakkında SWOT analiz yöntemi kullanılarak sınavın güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit yaratan yönleri hakkında görüşlerini paylaşmaları istenmiştir. Sekiz uzman bu çalışma için gerekli nitel veriyi sağlamış ve bu testin olumlu ve olumsuz etkilerini vurgulamışlardır. Uzmanlardan bazıları ile mülakat yapılmış ve görüşme için müsait olmayanlar için araştırmacı tarafından SWOT'a göre hazırlanmış olan uzman görüş formları üzerinden görüşlerini bildirmişlerdir. Uzmanların belirttiği noktalara göre temalar oluşturulmuş ve frekanslar belirlenmiştir. Daha sonra, bu temalarla ilgili olarak kodlar oluşturulmuş ve nicel veri toplayabilmek için bir anket oluşturulmuştur. SWOT analizine göre elde edilen verilerle geliştirilen bu ölçme aracı bir devlet üniversitesinde okuyan İngilizce öğretmen adayları (N=92) üzerinde pilot çalışma ile uygulanmıştır. Anket 35 maddeden oluşmaktadır ve iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı kullanılarak ölçülmüş ve yüksek seviyede güvenirlik hesaplanmıştır (α=0.80). Bunu takiben, ÖABT'ye girmeyi planlayan İngilizce öğretmen adaylarının ÖABT hakkındaki görüşlerini alabilmek için daha büyük bir öğretmen adayı grubu (N=275) gönüllülük esasıyla anketi cevaplayarak çalışmaya katılmışlardır. Sonuçlar, katılımcıların ÖABT'nin gerekliliğine ve teorik bilgilerini ölçmesi açısından etkililiğinden memnun olmalarına ve bilgilerini ölçmede standart bir araç olduğunu düşünmelerine rağmen, kapsam geçerliliği hakkında endişelerinin olduğunu ve ÖABT'nin öğretmenlik uygulaması bölümünü ve öğretme becerilerini göz ardı ettiği konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir.