Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An evaluation of the Eng 311, advanced communication skills

Eng 311, ileri iletişim becerileri dersinin değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204725 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to evaluate the course Eng 311, AdvancedCommunication Skills, offered by the Department of Modern Languages at MiddleEast Technical University. To fulfill this aim two questionnaires were designed to beadministered to 198 out of 923 students taking this course, one at the beginning ofthe term and the other at the end of the term. What is more, another questionnairewas designed to be e-mailed to 114 graduate students who took this course beforethey graduated. In addition, a different version of the questionnaires was designed tobe administered to 22 instructors teaching this course. Later, five of these instructorswere also interviewed by the researcher. In this way, all these participants? opinionsabout the objectives, materials and the assessment in Eng 311 were identified. Thequantitative data gathered from the questionnaires were analysed by conducting t-tests, ANOVA tests and chi-square tests. The qualitative data gathered fro the open-ended questions in the questionnaires and the interviews were analysed by contentanalysis by the researcher.The results of the study revealed that the participants were satisfied with thecourse. Most of the objectives of the course were considered as important by mostfor the participants. As regard the materials, although there were some complaintsabout some parts of the textbook, it was considered as effective as a whole. The typeof materials that were rated the lowest were CDs and videos. As for the assessment,it was revealed by the results that there were some problems regardingstandardization in the department, and the breakdown of points. In addition to these,some instructors also complained that the time allotted to the components of thislesson was not sufficient.Keywords: Evaluation; objectives; materials; assessment

Summary:

Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Modern DillerBölümü tarafından verilen Eng 311, leri letişim Becerileri dersinindeğerlendirmektir. Bu amaç için dersi alan 923 öğrenciden 198ine biri dönembaşında, biri dönem sonunda verilmek üzere iki anket hazırlanmıştır. Bunlara ekolarak, dersi mezun olmadan once almış 114 mezun öğrenciye elektronik posta ilegönderilmek üzere bir anket daha hazırlanmıştır. Bunların dışında, dersi veren 22öğretmene verilmek üzere de bu anketlerin değişik bir versiyonu geliştirilmiş, dahasonra da bu öğretmenlerden beşiyle röportaj da yapılmıştır. Bu yöntemleruygulandığında, bütün katılımcıların dersin amaçları, derste kullanılan materyaller,ve notlandırma ile ilgili görüşleri alınmış olmuş, anketlerden elde edilen nicel verilert-testler, varyans testleri ve chi-square testleri uygulanarak analiz edilmiştir.Anketlerdeki açık uçlu sorulardan ve röportajlardan elde edilen nitel veriler ise içerikanalizi ile incelenmiştir.Çalışmanın sonuçları katılımcıların bu dersten genellikle memnunolduklarını göstermiştir. Dersin amaçlarından çoğu katılımcıların çoğu tarafındanönemli olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. Derste kullanılan materyallerden derskitabının bazı kısımları ve CD ve DVDlerin kalitesi ile ilgili şikayetler olsa da, genelitibarıyla materyaller de katılımcılar tarafından faydalı bulunmuştur. Sonuçlar aynızamanda şunu göstermiştir ki, bölümde standardizasyon ile ilgili problemler vardırve katılımcılar not dağılımından da şikayetçidir. Bunlara ek olarak, bazı öğretmenlerdersin amaçlarına ulaşabilmek için bir dönemdeki toplam ders saati zamanının dayeterli olmadığı görüşündedir.Anahtar sözcükler: Değerlendirme, ders amaçları, materyaller, notlandırma