Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An evaluation of the reinspection decision policies for software code inspections

Yazılım kod muayenelerine yönelik yeniden muayeneye karar verme politikalarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVALUATION OF THE REINSPECTION DECISION POLICIES FOR SOFTWARE CODE INSPECTIONS Nalbant, Serkan M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gülser KOKSAL January 2005, 197 pages This study evaluates a number of software reinspection decision policies for software code inspections with the aim of revealing their effects regarding cost, schedule and quality related objectives of a software project. Software inspection is an effective defect removal technique for software projects. After the initial inspection, a reinspection may be performed for decreasing the number of remaining defects further. Although, various reinspection decision methods are proposed in the literature, no study provides information on the results of employing different methods. In order to obtain insight about this unaddressed issue, this study compares the reinspection decision policies by finding out and analyzing their performance with respect to designated measures and preference profiles for cost, schedule, and quality perspectives in the context of a typical Software Capability Maturity Model Level 3 software organization. For this purpose, a Monte Carlo simulation model, which represents the process comprising initial code inspection, reinspection, testing and field use activities, is employed in the ivstudy together with the experiment designed in order to consider different circumstances under which the mentioned process operates. The study recommends concluding the reinspection decision by comparing inspection effectiveness measure for major defects with respect to a moderately high threshold value (i.e. 75%). The study also reveals that applying default decisions of 'Never Reinspect' and 'Always Reinspect' do not exhibit the most appropriate outcomes regarding cost, schedule, and quality. Additionally, the study presents suggestions for further improving the cost, schedule, and quality of the software based on the analysis of the experiment factors. Key Words: Software reinspection, software code inspection, decision making, Monte Carlo simulation, design of experiments.

Summary:

oz YAZILIM KOD MUAYENELERİNE YÖNELİK YENİDEN MUAYENEYE KARAR VERME POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Nalbant, Serkan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Gülser Koksal Ocak 2005, 197 sayfa Bu çalışma yazılım kod muayeneleri için ortaya konan belirli sayıdaki yeniden muayeneye karar verme politikalarım, bu politikaların yazılım projesinin maliyet, takvim, ve kaliteye ilişkin hedefleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla değerlendirmektedir. Yazılım muayeneleri yazılım projelerinde oluşan hataların ortadan kaldırılması için etkili bir tekniktir. İlk muayaneden sonra yapılabilen yeniden muayene sayesinde ise yazılım ürününde kalan hatalar daha da azaltılabilir. Literatürde yeniden muayeneye karar vermeye yönelik bir çok metot önerilmesine rağmen, farklı metotların kullamlması sonucu karşılaşılan sonuçları gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, literatürde değinilmemiş olan bu konu hakkında fikir sağlamak üzere, Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli Seviye 3 'e göre yapılanmış bir yazılım organizasyonu kontekstinde, yeniden muayeneye karar verme politikalannm maliyet, takvim, ve kalite bakış açılarına ilişkin performanslarını, belirlenen ölçülere ve tercih profillerine göre ortaya çıkarıp analiz ederek karşüaştırmaktadır. Bu amaç vidoğrultusunda, çalışmada, ilk kod muayenesi, yeniden muayene, test ve yazılımın sahada kullanılması faaliyetlerini kapsayan süreci temsil etmek üzere bir Monte Carlo simülasyon modeli, bu süreç kapsamındaki farklı koşulların dikkate alınmasını sağlayan bir deney tasarımı ile beraber kullanılmaktadır. Çalışma, yeniden muayene kararının majör hataların etkililik ölçüsünün kısmen yüksek bir eşik değerine göre karşılaştırılması sonucu alınmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca, 'Hiçbir Zaman Yeniden Muayane Yapma' ve 'Her Zaman Yeniden Muayane Yap' sabit kararlarının uygulanmasının maliyet, takvim, ve kalite açılarından en uygun sonuçlan vermediği de çalışma sonuçlan tarafından ortaya konmaktadır. Buna ilaveten, çalışma, deneyde içerilen faktörlerin analiz edilmesi sonucunda, yazılım maliyet, takvim, ve kalitesinin daha da geliştirilmesi için çeşitli öneriler sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yazılım yeniden muayenesi, yazılım kod muayenesi, karar verme, Monte Carlo simülasyonu, deney taşanını. vii