Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An evaluation of Time for English 4, the fourth grade coursebook for public schools

Devlet ilköğretim okullarında okutulan Time for English 4 adlı kitabın değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217979 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to find out the how the fourth grade students in public schools and the fourth grade English teachers evaluated the English coursebook Time for English 4 in terms of purpose, approach, visual design, presentation of vocabulary and language, practice activities and exercises, supporting sources, and supporting materials. To fulfill this aim, a teacher questionnaire, a student questionnaire and a teacher interview was prepared by the researcher. The questionnaires were administered face to face to 102 randomly selected fourth grade students in Beypazarı and 15 English teachers in the districts of Altındag, Beypazarı, Keçiören, and Mamak. Six of the English teachers were also interviewed in order to obtain qualitative data. The interviews were recorded on a tape recorder and then transcribed. Quantitative data was analyzed by calculating the frequency counts, percentages, arithmetic means, and the standard deviations of the responses given to the questionnaires. Qualitative data obtained from the interviews was analyzed by using content analysis. According to the results of the study, both the teachers and the students were content with the coursebook. The level of satisfaction was higher among the students. Students identified two problems about the instructions and the songs in the coursebook. Teachers identified four more problems about the teacher?s book, the number of vocabulary items, the number of units, and the presentation of the language items. Necessary suggestions were made for the solution of the problems to the relevant parties. Keywords: Materials evaluation; coursebook evaluation; teaching English to young learners

Summary:

Bu çalışmanın amacı devlet ilköğretim okullarının dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerin ve dördüncü sınıf İngilizce öğretmenlerinin Time for English 4 adlı kitabın etkinliği hakkındaki görüş ve düşüncelerini bulmaya çalışmaktır. Bu amaca ulaşmak için araştırmacı tarafından hazırlanan bir öğretmen anketi, bir öğrenci anketi ve bir de öğretmenlere yönelik bireysel görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya Beypazarı ilçesindeki ilköğretim okullarında okuyan ve rastgele örnekleme yoluyla seçilen 102 dördüncü sınıf öğrencisi ile Altındağ, Beypazarı, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan 15 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Anketler hem öğretmenlere hem de öğrencilere birebir yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulanmış, bireysel görüşmeler öğretmenlerin altısıyla yüzyüze yapılmış ve teybe kaydedilerek daha sonra transkripsiyonları çıkarılmıştır. Anketlerden elde edilen nicel veri, frekans analizi, yüzde hesaplama, aritmetik orta ve standart sapma hesaplama yöntemleriyle analiz edilmiş; bireysel görüşmelerden elde edilen nitel veri ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre hem araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencileri hem de İngilizce öğretmenleri Time for English 4adlı ders kitabından memnun görünmektedirler. Öğrenciler arasındaki memnuniyet düzeyi öğretmenlerden daha yüksek bulunmuştur. Ders kitabıyla ilgili öğrenciler yönergeler ve şarkılar ile ilgili iki sorun belirtirken, öğretmenler bunlara ek olarak öğretmen kitabı, kelime yükü, ünite sayısı ve dil öğelerinin sunumuyla ilgili dört sorun daha belirtmiştir. Sorunların çözümü için ilgili taraflara gerekli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Materyal değerlendirme; ders kitabı değerlendirmesi; genç öğrencilere İngilizce öğretimi