Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Evaluation of townscape vocabulary as a design tool for shaping today's urban environments

Kentsel peyzaj/ kentsel seyir terminolojisinin günümüz kentsel mekanının şekillenmesinde bir tasarım aracı olarak değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116056 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVALUATION OF TOWNSCAPE VOCABULARY AS A DESIGN TOOL FOR SHAPING TODAY'S URBAN ENVIRONMENTS Özkadif, Nalan M.C.P., Urban Design Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay 136 pages, September 2001 With the beginning of modern planning processes, some reactions have come into being. Townscape tradition is one of the reactionary developments against the modern planning rationalist and utilitarian attitude, which might not be effective in that period but developed an immerse terminology of space as an alternative of modem perceptions. Although its root is based on traditional design principles, its basic rules of relationship between the elements can also be interpretation for modernist space, so it has universal relevance. Bringing buildings together, creating composition and drama of juxtaposition are the basic principles of townscape. Townscape can initially be connoted to the physical environment because of its physical quality, but on the other hand, important characteristics of townscape entail place-community integrity. It covers not only people's physical needs but also cognitive and aesthetic needs.This work aims to critically evaluate the townscape terminology and to question whether it can be used in the design world today. The primary concern is constitution of the relationship between townscape elements i.e. the spatial syntax of these elements, rather than their shapes or appearances. Within this framework, a different approach is emphasised which is looking from street scale to the whole city instead of looking macroscale to microscale. The study explores the urban environment as an urban scenery capturing some pictures from this scenery. It points out also to the role of urban design, among other factors, in creating a sense of place, which is identified with the rules of townscape. The method used in the thesis tries to analyse the vocabulary of townscape and the classification of these words. Later examine this terminology in selected area with analysing in cinematographic way. Keywords: Townscape, serial vision, drama of juxtaposition, visual pleasure and urban scenery. IV

Summary:

ÖZ KENTSEL PEYZAJ/KENTSEL SEYİR TERMİNOLOJİSİNİN GÜNÜMÜZDE KENTSEL MEKANININ ŞEKİLLENMESİNDE BİR TASARIM ARACI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Özkadif, Nalan Yüksek Lisans, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Programı Tez Yöneticisi: Yardıma Prof. Dr. Baykan Günay 136 sayfa, Eylül 2001 Modemizm sürecinin başlamasıyla birlikte, kentlerde oluşan yeni mekanlara karşı çeşitli tepkiler gelmeye başlamıştır. Modernizmin getirdiği rasyonalist ve faydacı planlama anlayışına gelen tepkilerden biri, zamanında belki çok ses getirmemiş ancak modern mekana çok içerikli bir alternatif sunan "kentsel peyzaj/seyir" akımıdır. Kökeni gelenekselci planlama anlayışına uzanan kentsel peyzaj/seyir yaklaşımının, elemanların biraraya gelmesi sanatından yola çıkan prensipleri, modern mekan için de geçerliliğini korumaktadır. Kentsel peyzaj/seyir terminolojisi bazı prensipleri ile evrensel olma niteliğine sahiptir. Tek tek yapıların biraraya gelip bir kompozisyon oluşturma ilkesinden yola çıkan kentsel peyzaj/ seyir, ilk bakışta sadece fiziksel bir mekanı ele alan bir yaklaşım olarak gibi görülebilir ancak yer-insan bütünleşmesine değinmesi ağsından çok önemli bir sosyal boyutu vardır. İnsanın salt fizyolojik gereksinmelerine değil, bilişimsel ve dahasında estetik ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya sahiptir.Bu tezin amacı, bir mekan dili oluşturan kentsel peyzaj/seyir kelimelerini günümüz tasarım dünyasına katmak üzere yorumlanmasıdır. Bunu yaparken, biçimlerin ve görünüşlerin nasıl olduğunu tartışmak yerine, biçemler arası ilişkilerin nasıl oluştuğu yani sentaktik yapının nasıl kurulduğu incelenecektir. Bu çerçevede, kente büyük ölçekten küçük ölçeğe bakmak yerine, sokak ölçeğinden kente bakış gibi farklı bir yol izlenecektir. Bu çalışma kentsel mekanı, kentsel manzaradan yakalanmış birtakım kesitler olarak görmeye çalışacaktır. Aynı zamanda kentsel peyzaj/kentsel seyir kuralları ile mekan oluşumunda kentsel tasarımın rolüne de değinilecektir. Bu tezde kullanılan metot, öncelikle kentsel peyzaj/ kentsel seyir terminolojisinin neler olduğunun tespit edilmesi ve sözcüklerin sınıflandırması; daha sonra ise analiz çalışması olarak ele alınan bölgenin sinematografik biçimde gözlenip, bu terminolojiye dair ipuçlarının yakalanması şeklinde olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kentsel peyzaj, seri vizyon, yanyana gelme dramı, görsel zevk, kent manzarası.