Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kentsel Tasarım Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı

An evaluation of urban form in historic cores of war affected cities. Warsaw, Dezful, Mostar, Beirut cases

Savaştan etkilenen tarihimerkezlerde kentsel formun değerlendirilmesi: Varşova, Dezful, Mostar, Beyrut örnekleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 512703 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the centuries that passed, many cities have been affected by the war. So many people have been killed or were forced to leave their homes. In the present time, the people of many cities are fighting and displaced from conflict. It is clear that today the definition of the battlefields has come to an end as a symmetrical conflict between the military forces of the states in the open air. The war has once again entered the cities into the living space of everyday life, and the private realms of the houses and the towns have become the military occupation. It is unusual and exceptional status that has disrupted the intrinsic the identity and pattern of the city. The purpose of the thesis is to focus on patterns and physical configuration of a historic cores, and with comparing the urban pattern of a historic city center before and after a war. And understand how much the physical form and urban tissues of a historic city center changed. And also identify how much physical changes are compatible with our heritages. The hypothesis of this study is, the war affected cities are compatible with the past as the result of applying a convenient reconstruction program and a strong strategic framework, to preserving the identity and historical context of the city. The study examines the different approaches and different strategies of the reconstruction plans that reshaped the pattern of the historical city cores, after complete devastation. Most rebuilt cities seeking for different forms and patterns, with following approaches that leads to new and functional towns, while some trying to keep the identity and historical continuity with reshaping exactly what is it was before. In this study three type of maps used for urban pattern analyzes, in different periods pre-destruction, after destruction, and the reconstruction maps. Briefly all analyzes are urban regeneration, approaches urban pattern, typology, Trancik, the image of the city. To understand the rebuilding process, aims, models, strong and weak points of it, the urban reconstruction program of the case studies examined. The thesis focuses on the reconstruction plans of four war damaged cities Warsaw, Mostar and Beirut, Dezful. The first chapter is an introduction, the second chapter of the study discuses on theories and approaches of reconstruction plans. The third chapter analyzes the exact process of rebuilding the case studies. The dissertation concludes the importance of functional urban patterns and the continuity in planning ideas in historic city centers. And also discussed the solutions for compatible urban reconstruction plan in a way that historical characters and identities of a town reconstructed also. While the attitudes and conditions of each country differ from one another. Desires and efforts addressed for a better future, which carried out by mass plans and deep and exact programs of reconstruction. That is the most important part of the reconstruction process .A detailed study of the forms and shapes of the buildings and the height and elevations of them and also the urban patterns of different periods, give the result to achieve a compatible reconstruction plan. Highlighting the important and the main elements that given the identity and character to the historic urban quarters. According to the hypothesis of the study, and the archived results from the comparison of four historic cities from different cultures and different reconstruction plans. The war affected cities are compatible with the past if a convenient reconstruction program and a strong strategic framework apply. The convenient reconstruction plan through attention to important elements such as time, economic, documentation and education could be possible. The most important factor here is the local people demands and desires. People are the users and owners of the city. The image of the city should give the sense of belongings and reveal the characters which shape the city. Urban forms and physical configuration must be integrated with the past image of the city. This could be a form or material a monument or a symbol. Comparison of the image plans of the case studies side by side illustrated that reconstruction of important elements, landmarks or symbols, nodes or important squares, important paths could be presented the old image of the city. And also using same or similar materials, the same form or type or buildings characteristics (heights, details, shape, location) helps to symbolize the city's identity and characters.

Summary:

Geçtiğimiz yüzyıllarda, birçok kent savaştan etkilenmiştir. Birçok insan öldürülmüş ya da evlerini terk etmeye zorlanmıştır. Günümüzde birçok şehir halkı savaşmaktadır ve çatışma yüzünden yerlerinden edilmiş durumdadır. Savaş, pek çok şehirde gündelik yaşam alanlarına girmiş ve evlerin ve kasabaların özel alanları askeri işgal altına alınmıştır. Bu, şehrin özünü, kimliğini ve yapısını bozan sıra dışı ve istisnai bir durumdur. Tezin amacı, tarihi bir merkezin kalıpları ve fiziksel yapısına odaklanmak ve savaş öncesi ve sonrası tarihi bir şehir merkezinin kentsel dokusunu karşılaştırmaktır. Ve tarihi bir şehir merkezinin fiziksel formunun ve kentsel strüktürünün ne kadar değiştiğini anlamaktır. Ayrıca, fiziksel değişimin eskisine kadar uyumlu olduğunu da belirlemektir. Bu çalışmanın hipotezi, savaştan etkilenen şehirlerin, kimliğini ve tarihsel bağlamını korumak, geçmişiyle uyumlu hale getirebilmek uygun bir yeniden yapılandırma programı (sosyal, ekonomik, fiziksel) ve güçlü bir stratejik çerçeve uygulanması sonucunda olacaktır.. Çalışma, tam bir yıkım sonrası tarihi kent alanlarının dokularını yeniden şekillendiren yeniden yapılanma planlarının farklı yaklaşımlarını ve farklı stratejilerini incelemektedir. Yeniden inşa edilen pek çok şehir, yeni ve işlevsel kentlere giden yaklaşımları takip ederek farklı biçimler ve dokular aramaktadır, bazıları ise, daha önce olduğu şekle yeniden dönerek kimliğini ve tarihsel sürekliliğini korumaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, doku analizler için farklı zamanlarda – yıkım öncesi, yıkım sonrası – üç harita türü ve yeniden yapılanma haritaları kullanılmıştır. Kısaca kentsel yeniden yapılanma yaklaşımları incelenirken, kentsel doku, tipoloji, doluluk-boşluk, imaj analizleri yapılmıştır. Yeniden yapılanma sürecini, amaçlarını, modellerini, güçlü ve zayıf noktalarını anlayabilmek için vaka çalışmalarının kentsel yeniden yapılandırma programları incelenmiştir. Tez, dört savaş hasarlı şehir; Varşova, Mostar ve Beyrut, Dezful üzerine odaklanmıştır. Birinci bölüm bir giriş niteliğindedir, çalışmanın ikinci bölümü, yeniden yapılanma planlarının teorileri ve yaklaşımları üzerinde durmaktadır. Üçüncü bölüm, vaka çalışmalarını yeniden inşa etmenin tam sürecini analiz etmektedir. Bu bitirme tezi, işlevsel kentsel modelerin ve tarihi kent merkezlerinde fikirlerin planlanmasındaki sürekliliğin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, kentsel imar planlarına yönelik çözümlerin, tarihi karakterlerin ve bir şehrin kimliklerinin de yeniden yapılandırılacağı şekilde tartışıldı.Her ülkenin yaklaşımları ve koşulları birbirinden farklı olsa da, kitle planları ve derin ve tam yeniden yapılanma programları ile yürütülen daha iyi bir gelecek için arzu ve çabalar ele alınmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinin en önemli kısmı budur. Binaların form ve şekilleri ile bunların yükseklik ve rakımlarının ve ayrıca farklı dönemlerdeki kentsel modellerin ayrıntılı bir incelemesi, sonuçların uyumlu bir yeniden yapılandırma planına ulaşmasını sağlar. Bu arada, tarihi kent merkezlerine kimlik ve karakter veren önemli ve temel unsurları vurgular. Bina silüetlerini de koruyarak, temel ve sembolik yapıların yanı sıra tamamlayıcı unsurlar da göz önünde bulundurulması gereken hususlar arasındadır. Kent yeniden yapılandırması stratejilerine ve fiziksel düzenleme karşılaştırmaları analizine göre savaş öncesi ve sonrasında Warasaw ve Mostar, yeniden yapılandırma planında herhangi bir belirgin değişiklik bulamamıştır. Abonelik noktaları aman ve ortaklık faktörleridir. Ulusal ve uluslararası yatırımların programların sonuçları üzerinde pek etkisi olmadığı görülmektedir. Fakat kent düzenlemesi dönüşümlerinde, yeniden yapılandırılma kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Dezful'unyeniden yapılandırılmasındaki hızlı yeniden yapılandırma oranlarında görüldüğü üzere, savaş zamanı göçü önleme fikribi önlemeyle sonuçlandı. Beyrut geçmişteki yerinde olmayı düşlüyordu ve diğer Arap ülkeleriyle rekabete girdi. Beyrut'un merkezi yeni tasarım binalarla, lüks mağazalard ve restaurantlar, ofisler, apartmanlar ile kaplandı. Yeni tipoloji eski Beyrut binalarından esinlendi. Ama program ve uygulanan plan yerel halk için yürümedi. Apartmanların ya da ofislerin çoğu boş kaldı, mağaza ve restaurantların kullanıcıları sadece zengin Lübnan'lılar ve turistlerdi. Warsaw, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dört kentin kimliğinin uyumlu yeniden yapılandırması ya da uyumlu yeniden yapılandırma planı dosyasına tamamen saygı duyumuştur. Warsaw eski şehrin kent yeniden yapılandırması konusunda hedefe ulaştığı için (dayanıklılığın bir simgesi ve asla neredeyse benzer) tüm dört adımı da düzgün bir şekilde geçmelidir. Dezful'da İran-Irak Savaşı'ndan sonra yeniden yapılaştırma planı hakkında yeterli çalışma yapılmamıştır ve proje sadece politik stratejik bir plandı. Mahaleh Qaleh içyerleşikti, fakat eski ağların bakımı, kent merkezini, ana meydanları ya da kavşakların simulasyonu, anot ve kent sembollerinin simulasyonu düzgün bir şekilde gerçekleşmemektedir. Savaş önce ve savaş sonrasının karşılaştırması, kent elementlerinde farklılıkları ortaya çıkarttı. Bosna Savaşı sonrası Mostar, şekil ve formları yeniden yapılandırmamaya çalıştı, fakat ilişki, kültür ve kimliği yeniden inşa etmeye çalıştır. Bu yüzden dört dosya da bunu yapmıştır, çünkü Stari yeniden yapılandırması özellikle de Mostar'ın çok kültürel kimliğini geri kazanmaya yardımcı olacak köprü. Mostar yeniden yapılandırma planının ana hedefleri, ulusları geri geri kazanmak ve ekonomik dinamik olaraka turistleri çekmekti, bu nedenle kimlik dosyalarında doğru uygulalanması özeliikle çok önemlidir. Beyrut'ta iç savaş sırasında eski bir topluluğun anısı yükseldi, yeniden yapılandırma planında Beyrut'taki eski binaların %80'I kaldırıldı ve yeni binalar eklendi. Fakat tüm dört dosya da başarılı oldu. Benzer anıtlar ve kent sembolleri, benzer şehir merkezi, ana meydanlar ya da kavşaklar, eski ağların bakımı ile şehrin içyerleşik olduğu görülüyordu. Geçmişteki altın çağları Beyrut'un yeniden yapılandırma planının asıl amacıydı. Çalışmanın hipotezine göre, farklı kültürlerden dört farklı kentin karşılaştırılmasından ve farklı yeniden yapılanma planlarından arşivlenen sonuçlar. Uygun bir yeniden yapılandırma programı ve güçlü bir stratejik çerçeve varsa savaştan etkilenen şehirler geçmişle uyumludur. Zaman, ekonomik, dökümantasyon ve eğitim, politika ve yeniden yapılandırma stratejileri gibi önemli unsurlara dikkat ederek uygun rekonstrüksiyon planı mümkün olabilir. Burada önemli bir faktör de yerel halkın talepleri ve arzularıdır. İnsanlar kentin kullanıcıları ve sahipleridir. kentin imajı, mekana ait olmak hissini vermeli ve kenti şekillendiren karakterleri ortaya çıkarmalıdır. Kentsel formlar ve fiziksel konfigürasyon, kentin geçmiş imajıyla bütünleştirilmelidir. Bu, bir anıt veya bir sembol olabilir.