Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

An evaluation of virtual design studio: A course between Middle East Technical Universitiy and Delft University of Technology

Bir sanal tasarım stüdyosu değerlendirmesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Delft Teknoloji Üniversitesi arasında bir ders

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153569 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVALUATION OF VIRTUAL DESIGN STUDIO: A COURSE BETWEEN MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY AND DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Öztoprak, Aydın MSc, Department of Industrial Design Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Erbuğ September 2004, 123 pages This thesis analyzes the application of computer aided design tools and online collaboration environments in design education. The focus of this study is the utilization of online coEaboration environments in design education in order to conduct an efficient and effective virtual design studio course. The requirements of design education and online collaboration environments will be identified and the coinciding and conflicting points will be discussed. The elements of design education; the concept generation phase of design process, peer learning in design studio and design juries will be evaluated with regard to the literature survey and the findings of the case study. The findings of the case study indicated that in concept generation phase of design process the number of concepts created was not less than a similar project in a traditional design studio and pubEsbing students' works to pubEc via a shared onEne environment motivated students in a positive way to participate in studio activities in a positive way. Keywords: Collaboration, virtual design studio, online design education, IV

Summary:

öz BİR SANAL TASARIM STÜDYOSU DEĞERLENDİRMESİ: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE DELFT TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA BİR DERS Öztoprak, Aydın Yüksek Lisans, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Erbuğ Eylül 2004, 123 sayfa Bu çalışma, bilgisayar destekli tasarım araçlarının ve çevrimiçi ortak çalışma çevrelerinin tasarım stüdyosu eğitiminde uygulanma! arını incelemektedir. Bu çalışmanın odak noktası verimli ve etkili bir sanal tasarım stüdyosu yürütmek için çevrimiçi ortak çalışma çevrelerinin tasarım eğitiminde kıllanılmalarıdır. Tasarım eğitiminin ve çevrimiçi ortak çalışma çevrelerinin gerekleri belirlenecek, çakışan ve çatışan noktalar tartışılacaktır. Tasarım eğitiminin öğeleri; tasarım sürecinin kavram geliştirme aşaması, tasarım stüdyosunda sınıf arkadaşlarından öğrenme ve tasarım jürisi, literatür taramasına ve vaka çalışması sonuçlarına referanlar verilerek değerlendirilecektir. Vaka çalışması sonuçları göstermiştir ki kavram geliştirme aşamasında geliştirilen kavramların sayısı, geleneksel tasarım stüdyosunda benzer bir projede geliştirilenden az değildir ve öğrencilerin işlerinin paylaşıma açılmış çevrimiçi bir çevrede yayımlanması stüdyo aktivitelerine katılım konusunda öğrencileri olumlu yönde teşvik etmiştir. Anahtar Kelimeler: Ortak çalışma, sanal tasarım stüdyosu, çevrimiçi tasarım eğitimi