Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

An evolutionary methodology for conceptual design

Kavramsal tasarıma evrimsel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167426 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVOLUTIONARY METHODOLOGY FOR CONCEPTUAL DESIGN GÜROGLU, Serkan Ph.D., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Abdülkadir ERDEN July 2005, 174 pages The main goal of this thesis is the development of a novel methodology to generate creative solutions at functional level for design tasks without binding solution spaces with designers' individual experiences and prejudices. For this purpose, an evolutionary methodology for the conceptual design of engineering products has been proposed. This methodology performs evaluation, combination and modification of the existing solutions repetitively to generate new solution alternatives. Therefore, initially a representation scheme, which is generic enough to cover all alternatives in solution domain, has been defined. Following that, the evolutionary operations have been defined and two evaluation metrics have been proposed. Finally, the computer implementation of the developed theory has been performed. The test-runs of developed software resulted in creative alternatives for the design task. Consequently, the evolutionary design methodology presents a systematic design approach for less experienced or IVinexperienced designers and establishes a base for experienced designers to conceive many other solution alternatives beyond their experiences. Keywords: Conceptual design, design automation, evolutionary design, multi- objective optimization in design, complexity in design, creativity in design.

Summary:

ÖZ KAVRAMSAL TASARIMA EVRİMSEL BİR YAKLAŞIM GÜROGLU, Serkan Doktora, Makı'na Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Abdülkadir ERDEN Temmuz 2005, 174 pages Bu tezin amacı, tasarımcının önyargı ve bireysel deneyimlerinden bağımsız olarak işlevsel düzeyde yaratıcı tasarım seçenekleri oluşturacak yeni bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla, mühendislik ürünlerinin kavramsal tasarımda kullanılmak üzere, evrimsel bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem, yeni çözüm önerileri oluşturmak için mevcut çözümlerin değerlendirilmesini, birleştirilmesini ve uyarlanmasını sürekli olarak gerçekleştirir. Dolayısıyla, öncelikle çözüm kümesinde yer alan tüm seçenekleri ifade edebilecek bir gösterim şablonu tanımlanmıştır. Daha sonra, evrimsel işlemler tanımlanmış ve iki değerlendirme ölçütü önerilmiştir. Son olarak, geliştirilen kuramın bilgisayar ortamında uygulaması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yazılım ile yapılan denemeler sonucunda, yaratıcı özellikler içeren tasarım seçeneklerinin üretildiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, evrimsel tasarım yöntemi, az deneyimli ya da deneyimsiz tasarımcılar için sistematik bir tasarım viyaklaşımı, tecrübeli tasarımcılar için ise tecrübelerinin ötesinde çözüm seçenekleri oluşturabilecekleri bir ortam sunmaktadır. Anahtar kelimeler: Kavramsal tasarım tasarım otomasyonu, evrimsel tasarım, tasarımda çok-amaçlı optimizasyon kullanımı, tasarımda karmaşıklık, tasarımda yaratıcılık. vii