Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Experimental investigation on the chemical stability of germav formation on selection of the proper type of waler base drilling fluids

Germav formasyonunun kimyasal stabilitesi ve uygun su esaslı sondaj sıvısı tipinin seçilmesi üzerine deneysel bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116116 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE CHEMICAL STABILITY OF GERMAV FORMATION AND SELECTION OF THE PROPER TYPE OF WATER BASE DRILLING FLUIDS Erkekol, Selçuk M.S., Department of Petroleum and Natural Gas Engineering Supervisor : Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Co Supervisor: Assoc. Prof. Dr. t Hakkı GÜCÜYENER December, 2001, 87 pages The objective of this thesis was to select the proper drilling fluid type and composition for drilling stable hole through the problem shales of the Germav formation. This study was performed on the shale samples taken from ten wells in which hole instability was encountered in various extend during drilling the Germav formation. Both ionic and polymer inhibitions were utilized in formulating the proper drilling fluid for the Germav formation. Ionic inhibition was obtained using potassium chloride (KC1) and sodium chloride (NaCl). Polyanionic polymer (Pac-L) was used for providing the polymer encapsulation. mExperimental results indicated that KC1 is superior to NaCl in providing ionic inhibition. Both salts lowered the interaction between the drilling fluid and Germav formation, but better results were obtained with KC1. Minimum salt concentration for ionic inhibition was found as 4 % by weight. Increasing the salt concentration up to % 15 yields more inhibitive environment. Polymer inhibition tests indicated that minimum Pac-L concentration required for maintaining the polymer inhibition was about 2 lb/bbl for both systems. In conclusion, KCl/encapsulating polymer system seems to be the most proper water base drilling fluid available for Germav formation achieving the required wellbore stability. The fluid loss and suspending properties of the proposed system must be controlled using the modified starch and XC polymer. Key Words: Shale Stability, Drilling Fluid, Chemical Stability, Polymer and Germav formation. IV

Summary:

Öz GERMAV FORMASYONUNUN KİMYASAL STABİLİTESİ VE UYGUN SU ESASLI SONDAJ SIVISI TİPİNİN SEÇİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Erkekol, Selçuk M.S., Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. İ. Hakkı Gücüyener Aralık, 2001, 87 sayfa Bu tezin amacı Germav formasyonunda sondaj problemlerine neden olan şeyllerin kazılmasında uygun çamur tipinin ve kompozisyonunun seçilmesidir. Bu çalışma, Germav formasyonunun kazılması sırasında değişik boyutta kuyu stabilitesi problemiyle karşılaşılan on adet kuyudan alman şeyi örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Germav formasyonu için uygun sondaj sıvısı konpozisyonunun saptanmasında iyonik inhibisyon ve polimer inhibisyonunu kriterlerinden faydalanılmıştır. İyonik inhibisyon potasyum klorür (KC1) ve sodyum klorür (NaCl) kullanılarak sağlanmıştır. Polianyonik polimer ise polimer kaplaması sağlamak için kullanılmıştır.Deney sonuçlan KC1 tuzunun NaCl tuzuna göre iyonik inhibisyon sağlamakta daha etkin olduğunu göstermiştir. Sondaj sıvısı ve Germav formasyonu arasındaki etkileşimin her iki tuz kullanıldığında da azaldığı, ama daha iyi sonuçların KC1 ile sağlandığı görülmüştür. İyonik inhibisyon sağlamak için gerekli minimum tuz konsantrasyonunun ağırlıkça % 4 olduğu görülmüştür. Tuz konsantrasyonunun % 15' e kadar çıkarılması daha inhibitif bir ortam sağlamıştır. Polimer inhibisyon testleri polimer inhibisyonu sağlamak için gerekli minimum Pac-L konsantrasyonunun her iki tuz sistemi için 2 lb/bbl olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, KCl/Kaplayıcı Polimer sisteminin Germav formasyonunda ihtiyaç duyulan kuyu stabilitesini sağlayan en uygun su esaslı sondaj sıvısı olduğu görülmüştür. Önerilen sistemin su kaybı ve süspansiyon özellikleri modifiye nişasta ve XC polimer kullanılarak kontrol edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Şeyi Stabilitesi, Sondaj Sıvısı, Kimyasal Stabilite, Polimer, Germav vı