Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Experimental performance study of a concugated fin array in free convection

Dalgalı kanatçıklardan doğal taşınım ile ısı transferinin deneysel olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116392 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EXPERIMENTAL PERFORMANCE STUDY OF A CORRUGATED FIN ARRAY IN FREE CONVECTION YILDIRIM, Didem M. S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Tahsin A. Çetinkaya December 2001, 106 pages In this study, natural convection heat transfer performances of certain fin arrays are investigated and their thermal resistances were reported accordingly. Three different fin arrays were examined, which were namely: Anodized corrugated fin array, anodized rectangular fin array and an uncoated rectangular fin array. The effects of geometric parameters, such as fin height and fin spacing, and base-to-ambient temperature difference on the heat transfer performance of fin arrays, were determined. After constructing and calibrating the experimental set-up, 12 different corrugated fin configurations on a horizontal base were studied to find the maximum heat removal. Experiments were performed for three different fin heights of 20 mm, 32.5 mm and 64 mm and four different fin spacing varying from 12.5 111mm to 68.4 mm. The base-to-ambient temperature difference was altered with the calibrated wattmeter ranging from 20 W to 100 W. Fin length and tin thickness were kept fixed at 100 mm and 4.8 mm. The same corrugated fin array was also tested on a vertical base. The vertical base configuration was found to be much more efficient than horizontal one. Moreover, two different rectangular fin arrays, one with coating, were examined both on a horizontal and a vertical position. For both of them, the vertical use was observed to be more efficient. Keywords; Free convection, corrugated fin arrays, rectangular fin arrays, experimental fin analysis, fin spacing, fin height, thermal resistance. IV

Summary:

öz DALGALI KANATÇIKLARDAN DOĞAL TAŞINIM İLE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ YILDIRIM, Didem Yüksek Lisans Tezi, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yardımcı Prof. Dr. Tahsin A. Çetinkaya Aralık 2001, 106 sayfa Bu çalışmada, kanatçıklardan doğal taşınım ile ısı transferi araştırıldı ve kanatçıkların ısıl direnci hesaplandı. Üç farklı kanatçık tipi incelendi, bunlar: kaplamalı dalgalı kanatçıklar, kaplamalı dikdörtgen kanatçıklar ve kaplamasız dikdörtgen kanatçıklardır. Kanatçık yüksekliği ve kanatçık aralığı gibi geometrik parametrelerin ve taban plakası-ortam sıcaklığı farkının, kanatçıkların ısı transferi performansına olan etkileri incelendi. Deney düzeneği kurulup ve kalibre edildikten sonra yatay zemin üzerindeki 12 farklı dalgalı kanatçık test edildi. Deneyler, 20mm, 32.5 mm ve 64 mm'lik 3 farklı kanatçık yüksekliği ve 12.5 mm'den 68.4 mm'ye kadar değişen 4 farklı kanatçık aralığı kullanılarak yapıldı. Taban plakası-ortam sıcaklık farkı da ısıtıcıya 20 W ile 100 W arasında 5 farklı değer verilmesiyle değiştirildi. Kanatçık uzunluğu ve kalınlığı sırasıyla 100 mm ve 4.8 mm'de sabit tutuldu. Aynı dalgalı kanatçık, düşey zemin üzerinde de incelendi. Düşey zemindekullanılan kanatçıkların, yatay zeminde kullanılanlara göre daha verimli olduğu bulundu. Ayrıca, birisi kaplamalı olan iki farklı dikdörtgen kanatçık dizisi, hem yatay hem de düşey zeminde incelendi. Her iki kanatçık dizisi için düşey zemindeki kullanımın daha verimli olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler: Doğal taşınım, Dalgalı kanatçık dizisi, Kanatçık yüksekliği, Kanatçık aralığı, dikdörtgen kanatçık dizisi, ısıl direnç. vı