Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An experimental study on acquisition of prepositions in English as a third language

Edatların üçüncü dil olarak İngilizce'de edinimi üzerine deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481523 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study explores the role of cross-linguistic influence in third language acquisition process by examining English adpositions. Comprehension, processing and production of English prepositions (in, on, at, behind, over, to) were examined through off-line and on-line data collection tasks to find out which of the two known languages (L1 or L2) is the major source of cross-linguistic influence on the acquisition of English (L3) adpositions given the fact that adpositions are morphologically and syntactically different in Turkish, Kurdish and English languages. The main reason behind the choice of these particular prepositions lies in their morpho-syntactic properties in Kurdish, Turkish and English. While some adpositions have similar representations in these languages (e.g., behind, over appear as prepositions in both Kurdish and English), some others have different representations (e.g., in, on, at appear as prepositions in English, case markers and/or postpositions in Turkish and preposition and/or circumpositions in Kurdish). Participants of the study were Turkish-Kurdish bilinguals who formed experimental group and L1-Turkish monolinguals who served as control group. Two off-line picture description tasks (picture description task with multiple choices and teddy bear picture description task) and an on-line self-paced reading task were employed to collect data. The finding of the study revealed that Turkish-Kurdish bilinguals were better in comprehending, producing and processing target prepositions than L1-Turkish control group, particularly when they have structural overlaps between the adpositional systems of L1-Kurdish and L3-English. The findings are suggestive of typology as an overriding factor in cross-linguistic influence in the acquisition of L3 English. Structural overlaps between Kurdish and English facilitated the acquisition of English preposition for Turkish-Kurdish bilinguals.

Summary:

Bu çalışma İngilizce edatları inceleyerek üçüncü dil edinim sürecinde diller arası etkileşimin rolünü araştırmaktadır. İngilizce edatların (içinde, üstünde, -DA, arkasında, üzerinde, ve –E doğru) algılanma, işlemleme ve üretimi incelenerek bilinen dillerden (birinci dil ya da ikinci dil) hangisinin İngilizce (üçüncü dil) edatların edinilmesine diller arası etkileşimde kaynaklık ettiği araştırılmıştır. İçinde, üstünde, -DA, arkasında, üzerinde, ve –E doğru edatların araştırılmasının ana sebebi Kürtçe, Türkçe ve İngilizce dillerindeki morfo-sentaktik özellikleridir. Bazı edatlar bu dillerde benzer şekilde temsil edilirken (örneğin arkasında ve üzerinde Kürtçe ve İngilizcede önedat olarak kullanılır) diğerleri farklı şekillerde temsil edilir (örneğin in, on, at 'içinde, üstünde, ve –DA' İngilizcede önedat, Türkçede tamladığı ismin ardına gelen edat ya da hal eki, Kürtçede ise önedat ya da circumposition (ismin iki ucuna eklenen edat yapısı). Araştırma çevrimdışı ve çevrim içi veri toplama araçlarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi deneysel grubu oluşturan iki dilli (Türkçe-Kürtçe) katılımcılar ile kontrol grubu olan tek dilli (Türkçe) katılımcılardan oluşmaktadır. Veri toplamada iki çevrimdışı resim tasvir etkinliği (Çoktan seçmeli resim tasviri ve ayıcık resim tasviri) ve çevrim içi kendi hızıyla okuma teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları İngilizcenin üçüncü dil olarak edinimi sürecinde diller arası etkileşimde tipoloji etmenini öne çıkarmıştır. Kürtçe ve İngilizce edatlar arasındaki yapısal benzerlikler İngilizce edatların edinimini Türkçe-Kürtçe bilen iki dilliler için kolaylaştırmıştır.