Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

An experimental study on steam distillation of heavy oils during thermal recovery

Ağır petrollerin ısısal kurtarımı sürecinde buhar damıtması üzerine deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338375 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Thermal recovery methods are frequently used to enhance the production of heavy crude oils. Steam-based processes are the most economically popular and effective methods for heavy oil recovery for several decades. In general, there are various mechanisms over steam injection to enhance and have additional oil recovery. However, among these mechanisms, steam distillation plays pivotal role in the recovery of crude oil during thermal recovery process.In this study, an experimental investigation was carried out to investigate the role of various minerals present in both sandstone and carbonate formations as well as the effect of steam temperature on steam distillation process. Two different types of dead-heavy crude oils were tested in a batch autoclave reactor with 30 % water and the content of the reactor (crude oil, 10 % rock and mineral). The results were compared as the changes in the density, viscosity and chemical composition (SARA and TPH analyses) of heavy crude oil. Five different mineral types (bentonite, sepiolite, kaolinite, illite and zeolite) were added into the original crude oil and reservoir rocks to observe their effects on the rheological and compositional changes during steam distillation process.Analysis of the results of experiments with Camurlu and Bati Raman heavy crude oils in the presence of different minerals such as Bentonite, Zeolite, Illite, Sepiolite, and Kaolinite in both sandstone and limestone reservoir rocks indicate that steam distillation produces light end condensates which can be considered as solvent or condensate bank during steam flooding operation. It was also illustrated that minerals in reservoir formations perform the function of producing distilled light oil compounds, resulting in enhancement of heavy crude oils recovery in steam flooding. Measurements showed that the remaining oil after steam distillation has higher viscosity and density. On the other hand, the effect of steam distillation is more pronounced in limestone reservoirs compared to sandstone reservoirs for the given heavy crude oil and steam temperature. Among the five different minerals tested, kaolinite found to be the most effective mineral in terms of steam distillation.

Summary:

Isısal kurtarım yöntemleri ağır petrollerin üretiminin arttırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Buhar bazlı süreçler ağır petrollerin kullanımında yıllardır en ekonomik ve en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Genelde, buhar basımı ile petrol kurtarımının arttırılması ve ilave petrolün üretilmesi sürecinde farklı mekanizmalar mevcuttur. Ancak, bu mekazizmalar içinde buhar damıtması temel rolü oynamaktadır.Bu çalışmada, kumtaşı ve karbonat formasyonlarında mevcut farklı mineraller ile buhar sıcaklığının buhar damıtma sürecine olan etkisinin incelendiği deneysel bir araştırma yapılmıştır. İki farklı ölü-ağır petrol örneği içinde % 30 su ve % 10 kayaç ve mineral bulunan otoklav reaktörde teste edilmişlerdir. Sonuçlar, ağır petrollerin yoğunluk, akmazlık ve kimyasal kompozisyon değişimleri (SARA ve TPH analizleri) ile karşılaştırılmıştır. Rezervuar kayaç ve orijinal petrol karışımlarını beş farklı mineral (bentonit, sepiolit, kaolen, illit ve zeolit) eklenmiş ve bu minerallerin ağır petrollerin buhar damıtma sürecinde neden olabileceği reolojik ve kompozisyon değişimleri gözlenmiştir.Kumtaşı ve kalker rezervuar kayaçlarının varlığı ve farklı kil minerallerinin eklenmesi ile, iki farklı ağır petrol türünün kullanıldığı deneysel çalışmanın sonuçlarının irdelenmesiyle buhar damıtma sürecinin hafif uçlu kondensatlar ürettiği ve bu ürünün buhar öteleme operasyonu içinde çözücü veya kondensat cephesi olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda, farklı kil minerallerinin hafif uçlu damıtma ürünlerinin üretilmesinde etken olduğu ve ağır petrollerin buhar ötelemesi ile kurtarımına katkısı olacağı gösterilmiştir. Ölçümler, geride kalan ham petrolün yoğunluk ve akmazlık değerlerinin arttığını göstermektedir. Öte yandan, aynı türden ham petrol ve buhar basıncı koşullarında uygulanan buhar damıtmasının, kalker rezervuar kayacında kumtaşı kayaca göre daha etken olduğu sonucuna varılmıştır. Test edilen beş farklı kil minerali içinde en etken olan kil minerali kaolen olarak bulunmuştur.