Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

An experimental study on women to understand negative mood, appearance anxiety, body dissatisfaction, and body shame considering adlerian theory and objectification theory

Kadınlardaki olumsuz duygu durumu, görünüm kaygısı, beden memnuniyetsizliği ve beden utancını adleryan kuram ve nesneleştirme kuramı ile anlamak üzere yapılan deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481569 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Objectification theory posits that women internalize males' sexualizing gaze on them and they begin to pay more attention to their appearance than their feelings. This phenomenon is called self-objectification and it has some psychological and experiential costs, such as increased risk of eating disorders. Likewise, Adlerian theory suggests that women are exposed to masculine superiority persistently in many domains of life. Societal norms require them to be thin and to accept culturally-defined beauty ideals to get accepted. However, these beauty ideals are determined by male-dominated sectors and they are often unattainable. Efforts to fit in these ideals generally fail. Thereby, women feel persistent inferiority and experience depression and anxiety. This study was a 3 (type of gaze) x 2 (clothes) within-subjects study to examine the effects of type of gaze and clothes on state self-objectification, body dissatisfaction, body shame, appearance anxiety, and negative mood. Six different imagined scenarios were used to affect dependent variables. Moderator roles of body mass index (BMI) and trait self-objectification (SO) were further examined. In study I, Self-Objectification Questionnaire and Body Consciousness Scales were satisfactorily adapted to Turkish language. In study II, experimental manipulations were conducted in a laboratory setting. All dependent variables were significantly affected by clothes. Body shame, negative mood, appearance anxiety, and state SO were significantly affected by type of gaze. Interaction effects were significant for body dissatisfaction and negative mood. BMI and trait SO did not moderate the effect of clothes on state SO. Findings and their implications, as well as the strengths and limitations of the studies, were discussed in the light of the literature.

Summary:

Nesneleştirme kuramı kadınların, erkeklerin kendilerine uyguladıkları cinselleştirici bakışlarını içselleştirdiğini ve bu şekilde kadınların kendi hislerindense görünümlerine dikkatlerini verdiklerini öne sürer. Bu durum kendini nesneleştirme olarak adlandıırlır ve yeme bozuklukları gibi bazı psikolojik ve deneyimsel bedelleri vardır. Benzer şekilde, Adleryan kuram da kadınların hayatın birçok alanında eril üstünlüğe maruz kaldığını önermektedir. Toplumsal normlar kadınların zayıf olmalarını ve kültürel olarak tanımlanan güzellik ideallerini kabul etmelerini gerektirir. Ancak bu güzellik idealleri erkek hâkim sektörler tarafından belirlenir ve çoğu zaman ukaşılmazdır. Dolayısı ile bu ideallere uyum sağlama çabaları genelde başarısızlıkla sonuçlanır. Bu sebeplerle kadınlar süreğen bir aşağılık hissi duyarlar ve depresyon ve kaygı yaşarlar. Bu çalışma, 3 (bakış çeşidi) x 2 (kıyafetler) denek-içi desenle bakış çeşitleri ve kıyafetlerin, durumsal nesneleşirme, beden memnuniyetsizliği, beden utancı, görünüm kaygısı ve olumsuz duygu durumu üstündeki etkilerini araçtırmayı amaçlamaktadır. Altı farklı hayali senaryo bağımlı değişkenleri etkilemek için kullanılmıştır. Ayrıca, vücut kitle indeksi (VKI) ve sürekli kendini nesneleştirme (SKN) değişkenlerinin düzenleyici (moderator) etkisi de incelenmiştir. Çalışma 1 kapsamında, Kendini Nesneleştirme Ölçeği ve Nesneleştirilmiş Beden Bilinçlilik Ölçekleri Türkçe'ye uyarlanmıştır. Çalışma 2'de, laboratuvar ortamında deneysel manipülasyonlar yapılmıştır. Bütün bağımsız değişkenler kıyafetlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilenmiştir. Bedne utancı, olumsuz duygu durumu, görünüm kaygısı ve duurmsal kendini nesneleştirme bakış çeşitlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilenmiştir. Ortak etki ise beden memnuniyetsizliği ve olumsuz duygu durumu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede etkili bulunmuştur. VKİ ve SKN kıyafetlerin, durumsal kendini nesneleştirme üstündeki etkisini düzenleyememiştir. Sonuçlar, çıkarımları, çalışmanın güçlü yanları ve sınırlılıkları alan yazın ışığında değerlendirilmiştir.