Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Bina Bilgisi Bilim Dalı

An experimental user evaluation study: different applications of occupancy sensors in circulation areas

Kullanıcı değerlendirmesi üzerine deneysel bir çalışma: dolaşım alanları için varlık sensörlerinin farklı uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Lighting has a significant share in electricity consumption of buildings. In this regard, use of energy efficient control strategies are essential to provide energy efficiency. In terms of lighting control, occupancy sensors are highly promoted by the building codes being the most cost-effective systems in the sector, especially for buildings where the occupancy patterns are not steady. However, widespread use of these systems is still limited. While occupancy sensors are accepted by the users in small scaled spaces (i.e. WCs), they are not fully accepted in more complex areas (i.e. circulation areas). In the literature where there are many studies on energy saving potentials of occupancy sensors, there is no comprehensive research on the assessment of user satisfaction. There are only few current studies focused on improved products to increase user satisfaction but remained insufficient presenting evaluations on user satisfaction. These current researches focused on improving the "conventional use" of occupancy sensors to enhance occupant satisfaction. However, it is hypothesized in this study that, "conventional use" itself may be the problem behind this dissatisfaction. In the conventional use, user steps in a dark area, only after, this area becomes lit. Especially in night use, this may cause discomfort to the occupants. To overcome this problem, two user-centric occupancy sensor-based scenarios are proposed in this research where user steps in an already lit or dimly lit area. An experimental setup was built to test feasibility of these scenarios along with the conventional occupancy sensor scenario and existing "no sensor" scenario. In total four different lighting control scenarios were tested by each participant in a controlled environment. Evaluation on the user satisfaction and comparison on energy saving potentials of these scenarios are presented. Main results revealed that conventional use of occupancy sensors was not favored by the participants in the night use. Use of proposed improved occupancy sensor scenarios (where participants stepped in already lit or dimly lit areas) were as favorable as the existing constantly lit situation. It is the claim of this study that both energy efficiency and user satisfaction can be provided in circulation areas in night use by the use of user-centric sensor-based lighting control systems. Widespread use of energy efficient lighting control systems can be possible.

Summary:

Aydınlatma, binaların elektrik tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu bağlamda, enerji verimliliği sağlamak için enerji verimli kontrol stratejilerinin kullanılması esastır. Aydınlatma kontrolü açısından, varlık sensörlerinin kullanımı, özellikle kullanıcı trafiğinin sabit olmadığı binalarda, sektördeki en uygun maliyetli sistemler olmaları acısından yönetmeliklerce önerilmektedir. Ancak, bu sistemlerin yaygın kullanımı hala sınırlıdır. Varlık sensörleri kullanıcılar tarafından küçük ölçekli alanlarda (WC'ler gibi) kabul edilirken, daha karmaşık alanlarda (dolaşım alanları gibi) henüz tam olarak kabul edilmiş değiller. Varlık sensörlerinin enerji tasarrufu potansiyelleri üzerine birçok araştırmanın yapıldığı literatürde, kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesi konusunda kapsamlı bir araştırma yoktur. Kullanıcı memnuniyetini arttırmak için geliştirilmiş ürünlere odaklanan birkaç güncel çalışma yapılmıştır, ancak kullanıcı memnuniyeti konusundaki değerlendirmeleri sunmakta yetersiz kalınmıştır. Bu güncel araştırmalar, kullanıcı memnuniyetini arttırmak için varlık sensörlerinin "geleneksel kullanımının" iyileştirilmesine odaklanmıştır. Bu çalışmada ise "geleneksel kullanımın" kendisinin bu memnuniyetsizliğin arkasındaki sorun olabileceği varsayılmaktadır. Geleneksel kullanımda, kullanıcı karanlık bir alana girer ve hemen ardından bu alan aydınlanır. Özellikle gece kullanımında, bu durum kullanıcılara rahatsızlık verebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, bu araştırmada kullanıcının tam ya da yarı aydınlatılmış bir alana adım attığı, iki kullanıcı merkezli varlık sensörü tabanlı senaryo önerilmiştir. Geleneksel varlık sensörü senaryosu ve mevcut "sensörsüz" sürekli aydınlık senaryosu ile birlikte bu önerilen senaryoların fizibilitesini test etmek için deneysel bir kurulum yapılmıştır. Toplam dört farklı aydınlatma kontrol senaryosu, her bir katılımcı tarafından kontrollü bir ortamda test edilmiştir. Kullanıcı memnuniyetinin değerlendirmesi, enerji tasarrufu potansiyellerinin karşılaştırması sunulmaktadır. Ana sonuçlar, varlık sensörlerinin geleneksel kullanımının gece kullanımında katılımcılar tarafından tercih edilmediğini ortaya koymuştur. Önerilen geliştirilmiş varlık sensörü senaryolarının kullanımı (katılımcıların önceden aydınlatılmış veya loş aydınlatılmış alanlara adım atması) mevcut sürekli yanan durum kadar elverişlidir. Bu çalışmanın iddiası, kullanıcı odaklı sensör tabanlı aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla gece kullanımında dolaşım alanlarında hem enerji verimliliğinin hem de kullanıcı memnuniyetinin sağlanabileceğidir. Enerji verimli aydınlatma kontrol sistemlerinin yaygın olarak kullanılması böylece mümkün olabilir.