Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An expert system for the quantification of fault rates in construction fall accidents

İnşaattan düşme sonucu yaşanan kazalarda kusur oranlarının belirlenebilmesine yönelik bir uzman sistem geliştirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167216 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Due to its hazardous nature, occupational injuries are unavoidable in the construction industry. Although many precautions are taken and educations are given to the laborers and employers, zero occupational injury rate could not be achieved, but a decrease in the number of injuries and fatalities could be maintained. The conventional studies conducted so far, usually focused on the prevention and causation models. The approach of the researchers was, either proactive or reactive about the accidents which offered preventive or protective precautions. However, after the occurrence of an injury, these precautions become useless and from this point on, determination of the fault rates for the parties being involved in that injury becomes the critical issue. Mostly, it is difficult to reach an objective and correct conclusion at the phase of determining fault rates and decisions achieved may display great fluctuations from one expert to another. The aim of this study is to develop an expert system that reflects the knowledge of occupational safety experts for the determination of fault rates. In order to facilitate this research, required data were collected from related organizations and experts. These data were compiled and classified, the significant factors were determined and all of these factors were evaluated within IVa quantitative approach. In addition to this evaluation, questionnaires were submitted to the experts; at which mey were asked to rate the factors which were determined by the researcher of this study. The expert system is based on these ratings and factors obtained from questionnaires. Key Words: Occupational Safety, Knowledge Management, Expert Systems, Construction Fall Accidents, Expert Witness

Summary:

İnşaat sektörünün riskli doğası gereği, iş kazalarının oluşması kaçınılmazdır. Bir çok önlem alınmasına ve işçi ve işverene eğitimler verilmesine rağmen, sıfir iş kazasının olması gerçekleşmemişse de, yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazaların sayısında azalma sağlanmıştır. Şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda, genellikle, kaza önleme modelleri ve kazaya neden olan faktörler üzerinde yoğunlaşılmışür. Bu kapsamda araştırmacıların kazalara yaklaşımı proaktif ya da reaktif olmuş, önleyici ya da koruyucu tedbirler öne sürmüşlerdir. Bunula birlikte, bir kazanın oluşmasından sonra bu önlemlerin bir değeri kalmamaktadır. Bu noktada, kazada yer alan tarafların kusur oranlannm tesbiti gerekmektedir. Çoğu zaman, kusur tespiti yapılırken objectif ve doğru kusur oranlarına ulaşılması zor bir işlem olup, benimsenen kusur oranlan bir uzmandan diğerine göre büyük değişimler gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, inşaattan düşme sonucu yaşanan iş kazalarında kusur oranlannm tespiti için iş güvenliği uzmanlarının deneyimlerini yansıtacak bir uzman sistem geliştirilmesidir. Bu amaçla, ilgili kurumlardan ve uzmanlardan, deneyimlerini yansıtan veriler toplanmış ve bu veriler derlenerek sınıflandınlmış; önemli faktörler belirlenmiş vıve sayısal yaklaşımlar kullanılarak modellenmiştir. Bununla birlikte; uzmanlara, belirlenen senaryolar için değerlendirme yapmaları amacıyla, belirlenen faktörlerin yer aldığı bir anket sunulmuştur. Bu çalışma kapsamında önerilen uzman sistem, elde edinilen verilere ve faktörlere dayanılarak geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: îş Güvenliği, Bilgi Yönetimi, Uzman Sistemler, İnşaatlardan Düşme Türü Kazalar, Bilirkişilik