Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An explanatory investigation on the Turkish EFL teachers' tpack and their attitudes toward the use of interactive whiteboards

Türk İngilizce öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ve akıllı tahta kullanıma yönelik tutumları üzerine betimleyici bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 395176 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aimed to investigate (a) TPACK of Turkish EFL in-service teachers; (b) the attitudes of the in-service Turkish EFL teachers towards the use of Interactive Whiteboards (IWBs) in their classes; (c) the relationship between TPACK and teachers' attitude toward IWB use; (d) the relationship between gender of the participants and their TPACK levels; (e) the relationship between gender of the participants and their attitude toward IWB use; (f) the relationship between teaching experience and TPACK; and (g) the relationship between teaching experience and attitude toward IWB use. The research was carried out in the contexts of 24 Anatolian High Schools in Gebze, Darıca and Çayırova municipalities of Kocaeli at the beginning of the second term of 2014/2015 academic year. A total of 106 in-service EFL teachers from these schools responded to all of the questions in the instruments. Data was collected through two main instruments: (1) Attitude questionnaire; (2) ELT-TPACK questionnaire gathering information combining technology, pedagogy, and content knowledge. Additionally, teachers' demographic characteristics were also used in order to detect the participants profile in detail and to get information for investigating the relationships between the results of questionnaires and some of these variables. Quantitative data were analysed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation, correlation analysis, and regression methods. The findings of the analysis of descriptive statistics indicated high levels of TPACK of the Turkish EFL in-service teachers. Additionally, the participants reported positive attitudes toward Interactive Whiteboard use in their classes. Furthermore, correlation analysis demonstrated a statistically meaningful positive relationship between the TPACK levels and attitudes of the teachers. In terms of the effect of gender and teaching experience on TPACK and attitude, further analysis were conducted. The results showed no meaningful relationship between gender and TPACK and similarly between gender and attitude. On the other hand, the analysis of the relationship between teaching experience and TPACK and teaching experience and attitude showed statistically meaningful relationships. As it was carried out to investigate the TPACK levels of the Turkish EFL in-service teachers in a certain geographical area and the attitude of the teachers' towards using IWB in their classes, and additionally exploring the effect of gender and teaching experience on TPACK and attitude for the first time, this study proved to have valuable contributions in getting a complete picture of TPACK levels of EFL teachers in a certain area and revealing the attitudes of these teachers towards using this technology in their classes. At the end of the study, there are some implications for educators, educational authorities and educational researchers.

Summary:

Bu çalışmada, (a) Türk İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri, (b) derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını, (c) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ile akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki, (d) öğretmenlerin cinsiyetleri ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri arasındaki ilişki, (e) öğretmenlerin cinsiyetleri ile akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki, (f) öğretmenlik deneyimleri ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeyleri arasındaki ilişki ve (g) öğretmenlik deneyimi süreleri ile akıllı tahta kullanımı arasındaki ilişkilerin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Kocaeli ilinin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde 24 Anadolu lisesinde gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda çalışan 106 İngilizce öğretmeni veri toplama araçlarında yer alan soruların tamamına cevap vermiştir. Veriler, (1) Tutum Ölçeği (Öz, 2014) ve (2) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği (Bostancıoğlu, 2014) kullanılarak toplanmıştır. Bunun yanında, öğretmenlerin demografik özellikleri de katılımcıların özelliklerinin detaylı tespit edilebilmesi ve anket sonuçlarının bazı değişkenlerle kıyaslanabilmesi amacıyla toplanmıştır. Nicel veriler, sıklık/frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapmayı içeren betimleyici istatistik; korelasyon analizi ve regresyon metotları ile incelenmiştir. Betimleyici istatistik analiz sonuçları, çalışmaya katılan Türk İngilizce öğretmenlerinin yüksek düzeyde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine sahip olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların akıllı tahta kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Korelasyon analizi bulguları ise İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ile etkileşimli beyaz tahta kullanımına yönelik tutumları arasında orta şiddette pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin cinsiyetlerinin ve öğretmenlik deneyimi sürelerinin tutum ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek için de veri analizi yapılmıştır. Yapılan veri analizi hem cinsiyet ve tutum arasında hem de cinsiyet ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Öte yandan, öğretmenlik deneyimi süresinin tutum ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi arasındaki ilişki analizi bu değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koymuştur. Belirli bir coğrafi bölgede görev yapan Türk İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeylerini ve bu öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını ve bu bilgi düzeyleri ve tutumları ile cinsiyet ve öğretmenlik deneyimi süreleri arasındaki ilişkiyi araştıran ilk araştırma olma özelliği taşıyan bu çalışmanın, belirli bir bölgede çalışan İngilizce öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi düzeyleri ve bu teknolojiyi kullanmaya yönelik tutumlarının tam bir resmini elde etmek açısından değerli katkılar yapacağı ortadadır. Çalışmanın sonunda, eğitmenlere, eğitsel otoritelere ve eğitim bilimlerine yönelik araştırma yapanlara yönelik öneriler bulunmaktadır.