Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

An exploration of affective and demographic factors that are related to mathematical thinking and reasoning of university students

Üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme ve akıl yürütme becerileriyle ilgili duyuşsal ve demografik etmenlerin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286085 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There are four major aims of this study: Firstly, factors regarding university students? approaches to studying, self-efficacy in mathematics, problem solving strategies, demographic profile, mathematical thinking and reasoning competencies were identified through the adopted survey and the competency test which was designed by the researcher. These scales were administered to 431 undergraduate students of mathematics, elementary and secondary mathematics education in Ankara and in Northern Cyprus and to prospective teachers of classroom teacher and early childhood education of teacher training academy in Northern Cyprus. Secondly, three structural models were proposed to explore the interrelationships among idenitified factors. Thirdly, among three models, the model yielding best fit to data was selected to evaluate the equality of the factor structure across Ankara and Northern Cyprus regions. Lastly, differences regarding pre-identified factors with respect to gender, region and grade level separately and dual, triple interaction effects were investigated through two two-way MANOVA and a three-way ANOVA analyses.Exploratory and confirmatory factor analyses were employed to determine the factors; meaning orientation, mathematics self-efficacy, motivation, disorganized study methods and surface approach for the survey and `expressing, extracting and computing mathematically?(fundamental skills) and `logical inferencing and evaluating conditional statements in real life situations?(elaborate skills) for the test.The three models commonly revealed that while mathematics self-efficacy has a significant positive effect on both fundamental and elaborate skills, motivation which is a combination of intrinsic, extrinsic and achievement motivational items was found to have a negative direct impact on fundamental skills and has a negative indirect contribution upon elaborate skills.The results generally support the invariance of the tested factor structure across two regions with some evidence of differences. Ankara region sample yielded similar factor structure to that of the entire sample?s results whereas; no significant relationships were observed for Northern Cyprus region sample.Results of gender, grade level and region related differences in the factors of the survey and the test and on the total test indicated that, females are more meaning oriented than males. `Fourth and fifth (senior)? and third year university students use disorganized study methods more often than second year undergraduate students. In addition, senior students are more competent than second and third year undergraduate students in terms of both skills. Freshmen students outscored sophomore students in the elaborate skills. Students from Ankara region are more competent in terms of both skills than students from Northern Cyprus region. This last inference is also valid on the total test score for both regions. Males performed better on the total test than females.Moreover, there exist region and grade level interaction effect upon both skills. Additionally, significant interaction effects of `region and gender?, `region and grade level?, `gender and grade level? and `region and gender and grade level? were detected upon the total test score.

Summary:

Bu çalışmanın dört temel amacı vardır: İlk olarak, üniversite öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları, öz yeterlik algıları, problem çözme stratejileri, demografik profilleri, matematiksel düşünme ve akıl yürütme yetkinlikleri uyarlanmış bir görüş ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir yeterlik testi ile belirlenmiştir. Ölçekler, Ankara ve Kuzey Kıbrıs'taki toplam 431 üniversitelerin matematik, ilk ve orta öğretim matematik eğitimindeki öğrencilere ve Kuzey Kıbrıs öğretmen akademisindeki okul öncesi ve sınıf öğretmenliğindeki öğretmen adaylarına uygulanmıştır. İkinci olarak, bu faktörlerden oluşturulan üç yapısal eşitlik modeli test edilmiştir. Üçüncü olarak, veriyi en iyi açıklayan bir yapaısal eşitlik modeli seçilerek Ankara ve Kuzey Kıbrıs bölgeleri için faktör yapısındaki benzerlik ve farklar bölgelere göre araştırılmıştır. Son olarak, çift yönlü MANOVA ve üç yönlü ANOVA analizleri kullanılarak cinsiyet, bölge ve sınıfa göre ayrı ayrı ve ikili, üçlü etkileşim etkilerine bakılarak önceden belirlenmiş faktörler arasındaki farklar saptanmıştır.Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak belirlenen faktörler şunlardır: görüş ölçeği için; anlamaya odaklı öğrenme, matematik öz yeterlik algısı, motivasyon, düzensiz çalışma alışkanlıkları, yüzeysel öğrenme yaklaşımı; test içinse; matematiksel olarak ifade etme, çıkarım yapma, işlem yapma (temel beceriler) ve mantıksal çıkarımlarda bulunma ve gerçek yaşama dayalı durumlarda koşullu ifadelerin değerlendirilmesi (ileri düzey beceriler).Test edilmiş üç modelin ortak bulguları; matematik özyeterlik algısının her iki beceriye anlamlı pozitif etkisi saptanamışken motivasyonun (içsel, dışsal ve başarı) temel becerilere negatif yönde direkt etkisi ve ileri düzey becerilere ise negatif indirekt katkısı olduğu belirlenmiştir.Faktör yapısının bölgelerarası değişmezliği her iki bölge için de birkaç fark dışında benzerlik göstermektedir. Ankara bölgesi toplam örneklem için test edilen model yapsına benzer bir faktor yapısı gözlemlenirken Kuzey Kıbrıs bölgesi için modelde faktörler arası herhangi bir anlamlı ilişki saptanmamıştır.Faktörler ve toplam test üzerindeki cinsiyet, sınıf ve bölge farklarıyla ilgili sonuçlar; kızların erkeklere göre daha anlamaya odaklı olduğu; üniversite dördüncü ve beşinci, ve üçüncü sınıf öğrencilerin ikinci sınıflara göre düzensiz çalışma alışkanlıklarını daha sık kullanıdığı saptanmıştır. Buna ek olarak, dördüncü ve beşinci sınıftakilerin ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilere göre her iki beceri türü açısından daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Üniversite birinci sınıf öğrenciler ileri düzey becerilerde ikinci sınıf öğrencilerden daha iyi bir performans göstermmiştir. Ankara'daki öğrencilerin Kuzey Kıbrıs'takilere göre her iki beceride de daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bu çıkarım tüm test sonucunda için de geçerlidir. Ayrıca, her iki beceri için de `bölge, sınıf' ikili etkileşim farkı bulunmuştur. Tüm test sonucunda, `bölge, cinsiyet', `bölge, sınıf', `cinsiyet, sınıf' ve `bölge, cinsiyet ve sınıf' etkileşimlerinin de anlamlı olduğu saptanmıştır