Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü

An exploration of marital satisfaction, locus of control, and self-esteem as predictors of sexual satisfactions

Cinsel doyumun, evlilik doyumu, kontrol odağı ve kendilik değeri üzerinden yordanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147782 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The major problems that this study adressed were, the identification of which predictor variables account for a significant proportion of the variance in the criterion variable sexual satisfaction, as well as the group differences on the sexual satisfaction, marital satisfaction, locus of control, and self-esteem. In the current study, a sample which was composed of 200 married persons was investigated. Results revealed that, gender, education level, and interaction of these variables differentiated the groups on both the sexual satisfaction and marital satisfaction. However, only the main effect of education level differentiated the groups on the locus of control. Additionally, gender and education level differentiated the groups on the self-esteem. Marital satisfaction, locus of control, self-esteem, length of marriage, intercourse frequency and orgasm frequency significantly predicted the sexual satisfaction. Findings of the present study were discussed in the light of the relevant literature. Keywords: Sexual Satisfaction, Marital Satisfaction, Locus of Control, Self- Esteem, Demographic Characteristics.

Summary:

Bu araştırmanın temel amacı, cinsel doyum üzerindeki varyansı anlamlı bir şekilde yordayan değişkenlerin tesbit edilmesi ve ayrıca, cinsel doyum, evlilik doyumu, kontrol odağı ve kendilik değeri değişkenleri üzerinde gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesidir. Bu çalışmada 200 evli denekten oluşan bir ömeklem incelenmiştir. Araştırma sonuçları, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin temel etkileriyle, bu değişkenlerin ortak etkisinin gerek cinsel doyum gerekse evlilik doyumu üzerinde anlamlı fark yarattığını göstermiştir. Öte yandan, bu değişkenlerden sadece eğitim düzeyi kontrol odağı üzerinde anlamlı fark yaratmıştır. Ayrıca, kendilik değeri üzerinde cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin temel etkileri anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlan ayrıca, evlilik doyumu, kontrol odağı, kendilik değeri, evlilik süresi, cinsel ilişki sıklığı ve orgazm sıklığı değişkenlerinin cinsel doyumu anlamlı bir biçimde yordadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan edinilen sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Cinsel Doyum, Evlilik Doyumu, Kontrol Odağı, Kendilik Değeri, Demografik Özellikler.