Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

An exploration of masculinity, femininity, sexual fantasy,and masturbation as predictors of marital satisfaction

Evlilik doyumunun erkeksilik, kadınsılık, cinsel fantezi ve mastürbasyon üzerinden yordanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205028 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The major problems that this study addressed were theidentification of group differences on masculinity, femininity, monthlyfrequency of sexual fantasy, monthly frequency of masturbation, andmarital satisfaction, as well as the investigation of which predictorvariables account for a significant proportion of the criterion variablesmonthly frequency of sexual fantasy, monthly frequency ofmasturbation, and marital satisfaction. BEM Sex Roles Inventory-ShortForm (BSRI-SF), Dyadic Adjustment Scale (DAS), , and DemographicInformation Form were administered 200 married individuals. To testthe hypotheses of the study, ANOVA and Stepwise Multiple RegressionAnalyses were conducted. Results revealed that, gender differentiatedthe groups on masculinity, femininity, monthly frequency of sexualfantasy, and monthly frequency of masturbation. However, nodifference was found for marital satisfaction. Apart from that, gender,frequency of sexual intercourse, and age found to be the predictors ofmonthly frequency of sexual fantasy. Another finding was that, gender,the belief that masturbation is not socially accepted, marital satisfaction,and femininity significantly predicted monthly frequency ofmasturbation. Lastly, results revealed that monthly frequency of sexualintercourse and monthly frequency of masturbation contributed to theprediction of marital satisfaction. The findings were discussed in thelight of the relevant literature.Keywords: Masculinity, Femininity, Sexual fantasy, Masturbation,Marital Satisfaction, Demographic Characteristics.

Summary:

Bu araştırmanın temel amacı erkeksilik, kadınsılık, cinsel fantezisıklığı, mastürbasyon sıklığı, ve evlilik doyumu üzerinde gruplararasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesi; ayrıca cinselfantezi sıklığı, mastürbasyon sıklığı, ve evlilik doyumu üzerindekivaryansı anlamlı bir şekilde yordayan değişkenlerin tespit edilmesidir.200 evli katılımcıya Çiftler Uyum Ölçeği (ÇUÖ), BEM Cinsiyet RolleriEnvanteri Kısa Formu (BCRE-KF), ve Bilgi Formu uygulanmıştır.Hipotezleri test etmek için ANOVA ve regresyon analizleri kullanılmıştır.Sonuçlar cinsiyetin erkeksilik, kadınsılık, cinsel fantezi sıklığı vemastürbastyon sıklığı üzerinde anlamlı fark yarattığını göstermiştir.Ancak evlilik doyumu için böyle bir fark bulunamamıştır. Bunun yanısıra, cinsiyet, cinsel ilişki sıklığı ve yaşın cinsel fantezi sıklığını anlamlıbir biçimde yordadığı bulunmuştur. Ayrıca sonuçlar, cinsiyet,mastürbasyonun ayıp olduğu düşüncesi, evlilik doyumu ve kadınsılığınmastürbasyonu anlamı bir biçimde yordadığını göstermiştir. Son olarak,bu çalışmada cinsel ilişki ve mastürbasyon sıklığının evlilik doyumunuanlamlı bir biçimde yordadığı bulunmuştur.Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Erkeksilik, Kadınsılık, Cinsel Fantezi, Mastürbasyon,Evlilik Doyumu, Demografik Özellikler.