Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

An exploration on mentoring process in ELT practicum: Perspectives of student teachers, cooperating teachers, and supervisors

İngiliz dili öğretimi öğretmenlik uygulamasında rehberlık sürecinin öğretmen adaylarının, uygulama öğretmenlerinin ve uygulama öğretim elemanlarının bakış açısıyla incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aimed to investigate mentoring practices by focusing on the fulfillment of mentoring roles-responsibilities, and problems encountered in practicum from the viewpoints of three actors, who are namely student teachers, supervisors, and mentors. The participants of the study were 194 student teachers who were senior students from English Language Teaching departments at three state universities in Ankara, ten supervisors who actively supervised Practice Teaching course at the above-mentioned departments in Spring 2016 term, and ten cooperating teachers with whom the supervisors cooperated with at practice schools. A sixty-item instrument developed by the researcher was utilized to collect quantitative data from student teachers after the factor and reliability analyses had been conducted. Supervisors and mentors were interviewed via semi-structured individual interview schedules also developed by the researcher. Statistical Package for the Social Sciences was used to obtain descriptive statistics, and the interviewees responses were analyzed via content analysis.The findings of the study indicated that the student teachers agreed on the fulfillment of their mentors' protector, facilitator-supporter, observer-feedback provider, and friend-colleague roles whereas they partially agreed on the fulfillment of trainer-informant, role model, assessor-evaluator, collaborator, and reflector roles. Moreover, the actors' perspectives on problems regarding practicum were defined under five themes: student teacher related, supervisor related, mentor related, practice school related, and practicum process related problems.The findings of this study can make contributions to planning-implementation stages of the practicum process, and help teacher education institutions improve mentoring practices with the detected problems and proposed recommendations.

Summary:

Bu çalışma, uygulama öğretmenlerinin rol ve sorumluluklarını gerçekleştirmesi üzerine odaklanarak rehberlik faaliyetlerini ve üç aktörün; öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarının, bakış açılarından Öğretmenlik Uygulaması'nda karşılaşılan sorunları incelemeyi amaçlar.Çalışmanın katılımcıları, Ankara'da bulunan üç devlet üniversitesinin İngiliz Dili Öğretimi bölümlerinden 194 öğretmen adayı, bu bölümlerde Bahar 2016 döneminde Öğretmenlik Uygulaması dersini yürüten olan 10 uygulama öğretim elemanı ve onların uygulama okullarında iş birliği yaptıkları 10 uygulama öğretmenidir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 60 maddelik bir ölçek, faktör ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirildikten sonra öğretmen adaylarından nicel veri toplamak için kullanılmıştır. Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarıyla da yine araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. SPSS Paket Programı betimsel istatistikleri elde etmede kullanılmış, görüşmeye katılan aktörlerin görüşleri ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, öğretmen adayları uygulama öğretmenlerinin eğitici-bilgi verici, rol model, değerlendirici, işbirliği, ve yansıtıcı rollerini gerçekleştirdiğine kısmen katılırken koruyucu, yardımcı-destekleyici, gözlemci-geri dönüt sağlayıcı ve arkadaş-meslektaş rollerini gerçekleştirdiğine katılmıştır. Buna ek olarak, aktörlerin rehberlik sürecindeki problemlere yönelik görüşleri beş tema altında, öğretmen adayına ilişkin, uygulama öğretim elemanına ilişkin, uygulama öğretmenine ilişkin, uygulama okuluna ilişkin ve öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin problemler olarak tanımlanmıştır.Bu çalışmanın bulguları, saptanan problemler ve sunulan önerilerle, öğretmenlik uygulaması sürecinin planlama-uygulama aşamalarına ve öğretmen yetiştiren kurumların uygulama öğretmenlerinin rehberlik faaliyetlerini iyileştirmesine katkıda bulunabilir.