Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Öğretimi Bölümü

An exploratory case study of pre-service efl teachers' sense of efficacy beliefs and perceptions of mentoring practices during practice teaching

İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi boyunca öğretmen öz yeterlik inançları ve danışmanlık uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine keşifsel bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321309 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Although practice teaching is a central component of teacher education, there are still a number of organizational and practical problems encountered which have attracted considerable research. For instance, the nature of the relationship among pre-service and cooperating teachers; how this relationship plays a role in shaping pre-service teachers? learning to teach during practice teaching are issues we still know little about (Borg, 2011). In order to understand the interwoven relationship between experiences, intentions, beliefs and actions of pre-service language teachers, opportunities created for them to become conscious of the ways they perceive and act upon needs to be investigated in detail.The present research study is designed as a mixed method case study to examine the extent to which English as a Foreign Language (EFL) pre-service teachers? (PTs?) sense of efficacy beliefs regarding classroom management, instructional strategies, and student engagement evolve throughout the practice teaching course in addition to the role of mentoring practices and the organization of the practice teaching course in shaping EFL pre-service teachers? sense of efficacy beliefs. The main participant group of the study was composed of senior PTs (N=22) studying in the Department of Foreign Language Education, Middle East Technical University. The study involved a variety of data collection tools in order to gather data, Teachers? Sense of Efficacy Scale (TSES) (Tschannen-Moran & Woolfolk- Hoy, 2001) and Mentoring for Foreign Language Teaching (MEFLT) scale (Hudson, Nguyen &Hudson, 2009), weekly reflective journals of the PTs, semi-structured face-to-face interviews and an open-ended survey.The results of the data analysis revealed that none of the dimensions of sense of efficacy beliefs of the PTs appeared to develop significantly after practice teaching; on the other hand, sense of efficacy beliefs regarding classroom management beliefs of the participant group significantly decreased at the end of the practice teaching. In addition, sense of efficacy beliefs regarding classroom management beliefs had a significant relationship with the Personal/Professional Attributes of the cooperating teachers (CTs). According to the content analysis of the data, the role of mentoring practices and the organization of the practice teaching course have an important role in sense of efficacy beliefs of the PTs. The data analysis framework acknowledges that there are other factors that also have an influence on the development of efficacy beliefs including the teaching situation, context and the role of other participants involved in practice teaching.

Summary:

Öğretmenlik Uygulaması dersi, öğretmen yetiştirme programları için temel bir tamamlayıcı unsur olmasına rağmen, pek çok araştırmanın ilgisini çeken örgütsel ve uygulamaya yönelik problemleri hala bünyesinde barındırmaktadır. Öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri arasındaki ilişki, bu ilişkinin öğretmenlik uygulaması dersi boyunca öğretmeyi öğrenme sürecine olan etkisi, öğretmenlik uygulaması dersi hakkında az bilenen konulardan bir kaçıdır (Borg, 2011). Öğretmen adaylarının deneyimleri, amaçları, yeterlik inançları ve uygulamaları arasındaki örülmüş ilişkiyi anlamak için, öğretmen adaylarının görüşlerinin ve davranışlarının gelişiminin farkında olmaları için oluşturulması gereken durumların detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir.Bu çalışma, öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi boyunca öğretim stratejileri, öğrencilerin derse katılımları ve sınıf yönetimi konularında öğretmen yeterlik inançlarının ne kadar etkilendiğini; danışmanlık uygulamaları ile öğretmenlik uygulaması seminer dersinin düzenlenmesinin İngilizce Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik inancalarının şekillenmesindeki rolünü incelemeyi amaçlayan karma araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma grubu Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinden olan bir grubu (N=22) kapsamaktadır.Çalışmada veri toplama amacıyla çok çeşitli veri toplama araçları kullanılmıştır. Bunlar, TSES (Tschannen-Moran & Woolfolk- Hoy, 2001) ve MEFLT (Hudson, Nguyen & Hudson, 2009) ölçekleri, haftalık yansıtıcı günlükler, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve açık uçlu anketlerdir.Veri analizi sonuçlarına göre, öğretmenlik uygulaması süresince öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik inançlarının hiçbir boyutunun anlamlı bir şekilde gelişmediği, diğer taraftan öğretmen adaylarının, sınıf yönetimi ile ilgili olan yeterlik inançlarının düzeyinde anlamlı bir düşme olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin öğretmen yeterlik inançları ile uygulama öğretmenlerinin Kişisel/Profesyonel Nitelikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yapılan veri içerik analizine göre, danışmanlık uygulamalarının rolü ve öğretmenlik uygulaması seminer dersinin düzenlenmesinin öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik inançları konusunda önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan veri analizi çerçevesi, İngilizce öğretmen adaylarının öğretmen yeterliklerinin gelişmesinde öğretmenlik deneyimleri, ortam ve diğer katılımcıların rolü gibi farklı faktörlerin de yer aldığını ortaya koymuştur.