Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Eğitimi Bilim Dalı

An exploratory study on EFL learners' beliefs about language learning

Yabanci dil öğrencilerinin yabanci dil öğrenmeye ilişkin inançlari üzerine irdeleyici bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 590773 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this exploratory study is to explore Turkish prep school EFL learners' beliefs about language learning. It aims to investigate the relationship between learners' age, gender, and foreign language proficiency levels, and their beliefs about language learning. The study was conducted at Anadolu University School of Foreign Languages with the participation of 263 students. The data were collected using "Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI)" which was developed by Horwitz (1987), and translated into Turkish by Razı (2009). The statistical analyses of the results through SPSS indicated no statistically significant relationship between Turkish prep school EFL learners' age, gender, foreign language proficiency level, and their beliefs about language learning. Yet, close scrutiny of the relationship between learners' gender, age, and language proficiency level, and their beliefs about language learning have revealed subtle and intricate relationships. The results are discussed and theoretical, and pedagogical implications are offered. Keywords: Beliefs, language learning beliefs, age, gender, proficiency level

Summary:

Bu çalışmanın amacı, yoğun yabancı dil (İngilizce) öğrenimi gören Türk öğrencilerin dil öğrenmeye ilişkin inançları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye dair inançlarının yabancı dil başarıları, yaşları ve cinsiyetleri ile bir ilişkisi olup olmadığı ortaya konmak amaçlanmıştır. Araştırma Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda yapılmıştır. Nicel Araştırma Yöntemlerinden Tarama deseni kullanılarak yapılan bu çalışmanın verileri Horwitz (1987) tarafından geliştirilen ve Razı (2009) tarafından Türkçe 'ye çevrilmiş olan Yabancı Dil Öğrenmeyle ilgili İnançlar Anketi kullanılarak 263 hazırlık sınıfı öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin cinsiyeti, yaşı ve yabancı dil seviyeleri ile dil öğrenmeyle ilgili inançları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Ancak bulguların detaylı analizi bu değişkenler arasında girift ilişkinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar tartışılarak teorik ve pedagojik sezdirimlerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: İnançlar, Yabancı Dil Öğrenmeye dair İnançlar, Öğrenci başarısı