Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Extensible mobile middleware architecture for reliable asynchronous messaging

Güvenli eş zamansız mesajlaşma için genişleyebilir bir mobil arakatman mimarisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119316 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EXTENSIBLE MOBILE MIDDLEWARE ARCHITECTURE FOR RELIABLE ASYNCHRONOUS MESSAGING Ezbiderli, Mehmet Murat M. Sc, Department of Computer Engineering Supervisor: Prof. Dr. Asuman Doğaç July 2002, 155 pages It is expected that the following years in the mobile computing area will be charac terized by introduction of new devices, expansion in usage of next generation wireless bearers, standardization of new presentation formats optimized for limited processing resources and integration of existing legacy systems with various mobile applications. In either direction, application developers are faced with numerous challenges for enabling guaranteed delivery of data, portability of applications to a wide range of mobile devices and dealing with different presentation characteristics, which are pri marily identified by markup languages. In order to cope with these issues in the most efficient way, a common framework and supporting middleware architecture that hides the complexity of low-level communication and data formatting tasks from mapplication developers is fundamental. This thesis describes a mobile middleware architecture and its framework model for writing mobile applications that require persistent delivery of data over virtually any bearer, in a form that fits device presentation characteristics. The problem is handled in two parts. First, a layered messaging model is implemented that is embedded in mobile devices for enabling guaranteed delivery and multiple carrier support. Second, a publishing mechanism is developed that dynamically publishes static data content in different wireless device markup languages. The collaboration between system components is based on traditional asynchronous store and forward messaging models that have proven success on the wired domain. The proposed architecture allows easy extensions to support dynamic data sources, integration with existing legacy applications and delivering highly personalized infor mation to mobile clients. Keywords: Message Oriented Middleware, XML Publishing, Persistent Messaging, Wireless Markup Language, JMS, Guaranteed Delivery, Mobile Middleware, Asyn chronous Messaging IV

Summary:

oz GÜVENLİ EŞ ZAMANSIZ MESAJLAŞMA İÇİN GENİŞLEYEBİLİR BİR MOBIL ARAKATMAN MİMARİSİ Ezbiderli, Mehmet Murat Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asuman Doğaç Temmuz 2002, 155 sayfa Mobil iletişimde önümüzdeki yıllan yeni cihazların kullanılmaya başlanması, yeni dönem bağlantısız taşıyıcıların kullanımının artması, kısıtlı işlem kaynaklarını en iyi şekilde kullanan yeni sunum şablonlarının standartlaştırılması ve varolan bilgi sistem lerinin çeşitli mobil uygulamalar ile entegrasyonu konularının şekillendireceği beklen mektedir. Belirtilen tüm yönlerde uygulama geliştiricileri, garantili veri ulaştırılması, uygu lamaların geniş çapta mobil cihazlara taşınabilirliği ve temel olarak biçimleme dilleri ile tanımlanan farklı sunum özellikleri konularında zorlayıcı etkenlerle karşılaşmaktadır lar. Bu konularla en etkin şekilde ilgilenebilmek amacıyla, genel kapsamlı bir iskelet ve onu destekleyen, aynı zamanda alt seviye iletişim ve veri biçimlendirme işlemlerininkarmaşıklığın uygulama geliştiricilerinden gizleyen bir arakatman mimarisi temel bir gereksinimdir. Bu tez, çok çeşitli taşıyıcılar üzerinde, cihaz sunum özelliklerine uygun şekilde biçimlendirilmiş kalıcı veri alışverişi gereksinimine sahip mobil uygulamaların yazılabil mesi için mobil bir arakatman mimarisi ve onu destekleyen iskelet modelini tanımla maktadır. Problem iki bölümde ele alınmıştır. İlk olarak, mobil cihazların içerisine yerleştirilen ve farklı taşıyıcılar üzerinde garantili veri transferini sağlayan katmanlı bir mesajlaşma modeli gerçekleştirilmiştir, ikinci olarak, sabit veri içeriğini dinamik şekilde farklı bağlantısız cihaz biçimlendirme dillerinde yayımlayan bir yayım mekaniz ması geliştirilmiştir. Sistem bileşenleri arasındaki iletişim, bağlantılı alanlarda başarı sı ispatlanmış geleneksel eş zamansız sakla-ilet mesajlaşma modellerine dayandırılmak tadır. Öngörülen mimari, dinamik veri kaynaklarının varolan bilgi sistemleri ile ente grasyonu ve mobil kullanıcılara yüksek oranda kisişelleştirilmiş bilgi iletimini destekle yebilmek amacıyla kolaylıkla genişleyebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Mesaj laşmaya Dayalı Arakatman, XML Yayımlama, Kalıcı Mesaj laşma, Bağlantısız Biçimlendirme Dili, JMS, Garantili Ulaştırma, Mobil Arakatman, Eş Zamansız Mesajlaşma vı