Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An image encryption algorithm robust to post-encryption bitrate conversion

Şifreleme sonrası kod çeviriminden etkilenmeyen bir resim şifreleme algoritması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180842 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN IMAGE ENCRYPTION ALGORITHM ROBUST TOPOST-ENCRYPTION BITRATE CONVERSIONAkdağ, Sadık BahaettinM.S., Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Assist. Prof. Dr. Çağatay CandanSeptember 2006, 108 pagesIn this study, a new method is proposed to protect JPEG still images throughencryption by employing integer-to-integer transforms and frequency domainscrambling in DCT channels. Different from existing methods in the literature,the encrypted image can be further compressed, i.e. transcoded, after theencryption. The method provides selective encryption/security level with theadjustment of its parameters. The encryption method is tested with variousimages and compared with the methods in the literature in terms ofscrambling performance, bandwidth expansion, key size and security.Furthermore this method is applied to the H.263 video sequences for theencryption of I-frames.Keywords: Image Encryption, JPEG, H.263iv

Summary:

ÖZŞİFRELEME SONRASI KOD ÇEVİRİMİNDEN ETKİLENMEYENBİR RESİM ŞİFRELEME ALGORİTMASIAkdağ, Sadık BahaettinYüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Çağatay CandanEylül 2006, 108 sayfaBu çalışmada, JPEG standardında resim verisinin şifreleme yoluylakorunması için tamsayı dönüşümü ve frekans uzayında DCT kanallarındakarıştırma yapan yeni bir yöntem önerilmiştir. Yöntem literatürde olanmetotlardan farklı olarak, şifrelenmiş resimlerin sıkıştırılmasına olanaksağlamaktadır. Ayrıca yöntem ayarlanabilir parametreleri sayesinde seçilebilirşifreleme/gizlilik düzeyi sunmaktadır. Yöntem değişik resimlerde test edilmişve literatürdeki yöntemlerle karıştırma, bant genişliği genişlemesi, anahtarbüyüklüğü ve güvenlik yönlerinden karşılaştırılmıştır. Ayrıca yöntem H.263video dosyalarına, I-karelerin şifrelenmesi için uygulanmıştır.Anahtar Kelimeler: Resim Şifreleme, JPEG, H.263v