Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

An implementation of probabilistic seismic hazard analysis in selection of seismic coefficient for pseudo-static analysis of slope stability

Olasılıksal deprem tehlikesi analizi ile şev stabilitesinin psüdo-statik analizinde kullanılan sismik katsayının belirlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 473255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The seismic coefficient, kh, is a seismic design parameter. This parameter defines the ratio of inertial force acting on a mass to its weight, and is practically used in pseudostatic analyses of seismic slope stability. This design parameter can be assigned by the principles of performance-based design after simplifications regarding the relationship between ground displacement and probabilistic seismic hazard. A widely used simplification is to consider Newmark's sliding block analogy for estimations of seismic displacement on sloping ground. Therefore, the permanent sliding-block displacements (D) corresponding to a set of critical accelerations were computed for a sample of 70 horizontal-motion accelerograms. A prediction equation was developed by using the method of least squares. Moment magnitude, Joyner and Boore distance, style of faulting, average shear-wave velocity in top 30m were chosen as the parameters necessary for prediction of D. A probabilistic seismic hazard analysis was performed by implementing this prediction equation. A zone near Şebinkarahisar district of Giresun province was chosen as a case study. The results were used for computation of sliding (critical) accelerations corresponding to the displacements of 1 cm, 10 cm and 100 cm. The return periods of the random events that these displacement limits are exceeded were calculated. The critical acceleration corresponding to a particular displacement threshold, related to desired performances of facilities near to sloping ground, and to a particular return period, related to intensity of ground motion to be considered in design, was supposed to be appropriate parameters for final selection of kh. Hence, the spatial distributions of kh on the study zone were shown. The ranges of kh were compared with the topographical and geotechnical characteristics of the area. A criticism on the prediction equation for D was presented by putting emphasize on the variance of prediction and on the site effects.

Summary:

Sismik katsayı, kh, sismik tasarım parametrelerinden biridir. Bu parametre kütleye etki eden atalet yükünün kütlenin ağırlığına oranına eşittir. Sismik katsayı deprem sırasında şev stabilitesinin psüdostatik değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Olasılıksal deprem tehlikesi ile deplasman ilişkilendirilerek, kh performans temelli tasarım prensiplerine göre belirlenebilir. Sismik şev deplasmanlarının hesabı için Newmark'ın kayan blok analizi kullanılmıştır. 70 kuvvetli yer hareketi ivme kaydı ile farklı kritik ivme değerlerine karşılık gelen kalıcı blok deplasmanları, D, hesaplanmıştır. En küçük kareler yöntemi kullanılarak bir ampirik denklem oluşturulmuştur. D parametresinin tahmininde, depremin moment büyüklüğü, Joyner ve Boore mesafesi, fay tipi ve zeminde en üst 30 m içinde ortalama kesme dalgası hızının parametre olarak kullanılması gerekli görülmüştür. Bu denklem kullanılarak olasılıksal sismik tehlike analizi hesaplanmıştır. Giresun ili Şebinkarahisar İlçesi vaka bölgesi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, 1 cm, 10 cm ve 100 cm deplasman sınırlarının aşılmasına karşılık gelen kritik ivme değerlerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Yıllık tekerrür sürelerine ve kritik ivme değerlerine karşılık gelen deplasman değerleri hesaplanmıştır. Kabul edilebilir deplasmana ve tekerrür süresine karşılık gelen kritik ivme değeri ile sismik katsayı belirlenmiştir. Bu kritik ivme değerleri, çalışma alanının çevresinde eşdeğer eğriler ile şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen değerler, ayrıca heyelan sahasının topografik ve geoteknik özellikleri çerçevesinde de değerlendirilmiştir. Denklemin standart sapmasının ve ortalama kesme dalga hızı parametresinin D'ye etkisi irdelenmiştir.