Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

An improved spatio-relational database design for urban conservation and its performance analysis

Kentsel koruma için iyileştirilmiş bir mekan-ilişkisel veritabanı tasarımı ve performans değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416694 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The conservation of historic urban areas is multi-faceted and multi-disciplinary decision-making process. There are different types of data that are useful for understanding historical settlement and making decisions that will help conserve and revitalize historical and cultural values. It is important to integrate these different kinds of data in a single place (web-based application with database) and enable sharing of data with different actors and stakeholders (municipality, conservation council, residents, etc.). Original database had an unsuitable design for using in web-based application and needed to be improved for better and faster database query performance. In this thesis, an improved database was designed and query performance was measured comparing to original database. In this thesis, we use different kinds of data prepared within CDP (Conservation Development Plan) project such as vector maps, aerial and satellite photographs, relational databases, thematic analysis maps, spreadsheets, and documents of historical Odunpazarı. These data have been obtained from various institutions and integrated in a Web-based GIS application for efficient decision making and management of a historical town. The implementation of web-based urban conservation tool has been developed as a server-side application. Different kinds of programs and software mostly open source have also been used for this application. The improved database design and the web-based application have shown that, with the help of Internet; members of the institutions and stakeholders can easily access all kinds of data in a single web site by using the developed web-based GIS application.

Summary:

Tarihi kentsel alanların korunması çok yönlü ve çok disiplinli bir karar verme sürecidir. Tarihi çevreleri anlamaya ve tarihi ve kültürel değerlerin korumasına ve yeniden canlandırılmasına yardımcı olacak kararlar üretme konularında faydalı olan birçok veri kaynağı ve veri tipi vardır. Bu farklı verilerin tek bir yerde toplanması ve bu verilerin farklı paydaş, aktör ve hak sahipleri (belediye, koruma kurulu, vatandaşlar, vb.) ile paylaşılması önemli bir konudur. Belediyeden temin edilen orijinal veritabanı web-tabanlı uygulamada kullanmak için uygun yapıda değildi ve daha iyi ve hızlı veritabanı sorgu performansı için geliştirilmesi gerekiyordu. Bu tezde geliştirilmiş bir veritabanı tasarımı yapıldı ve orijinal veritabanı ile karşılaştırılarak sorgu performans ölçümleri yapıldı. Bu tezde, büyük çoğunluğu KAİP (Koruma Amaçlı İmar Planı) projesi kapsamında hazırlanmış, tarihi kent Odunpazarı'na ait sayısal haritalar, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı, veri tabanları, tematik analiz haritaları, belgeler, arşiv dokümanları gibi farklı kurumlardan alınan farklı tür veriler kullandık. Bu veriler tarihi kentle ilgili daha verimli karar verebilmek ve yönetebilmek için web-tabanlı CBS uygulaması ile bütünleştirilmiştir. En iyi şekilde merkezi bir web-tabanlı sistem oluşturabilmek için, web tabanlı kentsel koruma aracı web sunucusu ve veritabanı sunucusu içeren bir sunucu-taraflı mimari ile geliştirilmiştir. Bu web-tabanlı uygulamada çoğunluğu açık kaynak kodlu olan birçok farklı program ve yazılım kullanılmıştır. Bu geliştirilmiş veritabanı tasarımı ve web-tabanlı uygulama göstermiştir ki, internetin de yardımıyla kurum çalışanları ve diğer paydaşlar/katılımcılar bu geliştirilen web-tabanlı uygulamayı kullanarak verilere tek bir internet sayfası üzerinden kolayca erişebileceklerdir.