Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Innovation management model for construction companies: Case-studies from the Turkish construction industry

İnşaat şirketleri için inovasyon yönetim modeli: Türk inşaat sektöründen örnek uygulamalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119103 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INNOVATION MANAGEMENT MODEL FOR CONSTRUCTION COMPANIES: CASE-STUDIES FROM THE TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY ARTUK, Sami Umut M. S. Department of Civil Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Talat BİRGÖNÜL Co-Supervisor: Asst. Prof. Dr. İrem DİKMEN December 2002, 171 pages The dynamism and complexity of the factors in the macro environment and the tough competition within the industry make it more difficult for the companies to survive rather than increasing their market share and profitability. Still, if the industry under consideration is complex in nature like the construction industry such that it is regarded as dynamic whilst treated as conservative, then, searching for new means and methods to survive and/or to sustain the competitiveness of the companies will become much harder and hence, be the main concern. However, the companies may create new trends in the markets to increase their competitiveness by the use of the innovation management process. Innovation can be defined as changing of opportunities into new and creative ideas, and then, turning of these ideas into novelties as products, processes, strategies, markets, organisation structures, etc. and successful practical exploitation of mthem which in turn adds economic value to the organisations. In this respect, managing the innovation process is about identification of the inputs for the innovation, transformation of inputs to outputs in the organisation's value chain and assessment of outputs. The objective of this thesis is to determine the basic internal and external factors that participate in the innovation process. In this respect, in this study an innovation management model for construction companies has been proposed. The model constitutes of 4-components; the external barriers/drivers of innovations, the strategies used by the companies, the organisational properties and the targets of the companies. With this model, it is intended to investigate the innovation processes in the companies rather than examining the general perceptions and attitudes in the construction industry towards the innovations. The company-specific model has been applied and adapted to 11 Turkish construction companies. A questionnaire was conducted with the top managers of the respondent companies together with semi-structured interviews which lasted about 1 Vz to 2 hours. The research findings have revealed that matching of appropriate strategies with organisational properties leads to an increase in the innovative capacity of construction companies. Innovative capability of firms is found to be strongly related with the characteristics of the environment in which the organisation operates. The supporting role of construction industry-related factors as well as hindering role of country-based factors on innovations has been demonstrated. The results of this study also provide the necessary inputs for further researches on the innovation process in the construction industry. Keywords: innovation, innovation management, competitive advantage, Turkish contractors T.C. YÜKMK?&MKM &UKUÎJ İV b-Ot^)maKTASYOW MER&KEf

Summary:

oz İNŞAAT ŞİRKETLERİ İÇİN İNOVASYON YÖNETİM MODELİ: TURK İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN ÖRNEK UYGULAMALAR ARTUK, Sami Umut Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Talat BİRGÖNÜL Y. Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. îrem DİKMEN Aralık 2002, 171 sayfa Günümüzdeki katı rekabet kuralları ile birlikte makro çevredeki etkenlerin değişkenliği ve karmaşıklığı, şirketlerin içinde bulundukları sektörlerde pazar paylarım ve karlılıklarını arttırmaktan öte, varlıklarını sürdürebilmelerini bile zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte ele alman sektörün inşaat sektörü gibi dinamik ve muhafazakar unsurları eş zamanlı olarak doğasında barındırması, şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek ve/veya rekabet avantajlarım devam ettirebilmek için yeni yollar bulmalarım daha da zorlaştırmakta ve bu hususu sağlayabilmek de şirketlerin temel amaçlan arasında yer almaktadır. Ancak, şirketler başarılı bir inovasyon yönetimi sistemi ile içinde yer aldıkları sektörlerde yeni akımlar/yaklaşımlar başlatarak rekabetçi yönlerini güçlendirebilirler. İnovasyon, fırsatların yeni fikirlere dönüştürülmesi, bu fikirlerin ise yeni ürün, yeni pazar, yeni organizasyon yapısı gibiyeni kavramlara dönüştürülüp veya mevcut özelliklerin iyileştirilip başarılı bir şekilde uygulamaya konması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, inovasyon sürecinin yönetilmesi; inovasyon gkdüerinin belirlenmesi, inovasyon işleminin düzenlenmesi ve çıktılarının değerlendirilmesini içermektedir. Bu tezin gerçekleştirilmesindeki temel amaç; inovasyonun oluşumu ve gerçekleşmesi sürecinde etkin olan iç ve dış etkenlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, bu çalışmada inşaat şirketleri için bir inovasyon yönetim modeli önerilmektedir. Önerilen yönetim modeli 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; harici engelleyici/destekleyici faktörler, şirket tarafından benimsenen stratejiler, şirketin organizasyon özellikleri ve şirket hedeflerini içermektedir. Önerilen bu model ile birlikte gerçekleştirilen çalışma, inşaat sektöründe inovasyon kavramına ait genel bakış açısı ve algılan belirlemekten öte inşaat şirketlerinde inovasyonun oluşumunu incelemeyi hedeflemektedir. Şirketlere özgü tasarlanan bu model, Türk inşaat sektörünün özelliklerini taşıyan ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi orta-büyük ölçekli 11 adet inşaat şirketine uygulanmış ve uyarlanmıştır. Belirlenen şirketlerin üst düzey yöneticileri ile üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiş, buna ek olarak yapılan araştırma, her biri ortalama 1/4-2 saat süren görüşmeler ile desteklenmiştir. Araştırma sonuçlan; inşaat sektörünün özelliklerinin destekleyici, ülke bazındaki etkenlerin ise engelleyici rollerini vurgulamış, bununla birlikte şirket özellikleri ile şirket stratejilerinin uyumunun inovasyon oluşumu ile olumlu etkisini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçlan, inşaat sektöründe inovasyon kavramı üzerinde daha geniş kapsamlı araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli girdileri sunmakta ve böyle bir araştırma için zemin oluşturması öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler: inovasyon, inovasyon yönetimi, rekabet avantajı, Türk yükleniciler vı