Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An inquiry in to 'architectural scenario'

'Mimari senaryo' üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167174 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INQUIRY INTO "ARCHITECTURAL SCENARIO" Ertuğrul, Elçin M. Arch, Department of Architecture Supervisor: Dr. Tuğyan Aytaç-Dural September 2005, 90 pages This study is an inquiry into the phenomenon of 'architectural scenario' generally understood as architect's temporal projections about his/her real product: the edifice. The means of architectural representation are utilized to display the architect's projections in advance of the realization of an edifice. They can also be considered as tangible products to reveal the 'architectural scenario'. The aim of this study is to examine verbal/written and visual modes of 'architectural scenario' through a historical survey and to uncover its various definitions and interpretations. While elaborating on this issue cinema/filmmaking is used as a paradigm for comprehending the architectural scenario as the process of image construction. 'Architectural scenario' is explored in the frame of architectural representation. This thesis is a reconsideration of the architectural production in terms of conceptualizing 'AS', which is inherently valid in the form making processes. Keywords: scenario, architectural scenario, image construction, projection, architectural representation, and narration. IV

Summary:

ÖZ 'MİMARİ SENARYO' ÜZERİNE BİR İNCELEME Ertuğrul, Elçin Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Dr. Tuğyan Aytaç-Dural Eylül 2005, 90 sayfa Bu çalışma, genellikle mimarın somut ürünü olan binaya ilişkin zamansal/geçici öngörüleri olarak anlaşılan 'mimari senaryo' olgusu üzerine bir sorgulamadır. Mimari temsil araçları, binanın gerçekleştirilmesinden önce mimarın öngörülerini sergilemek için kullanılırlar. Bunların aynı zamanda 'mimari senaryo'ya açıklık getiren somut ürünler oldukları da düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı mimari senaryonun yazılı /sözel ve görsel biçimlerini tarihsel bir araştırma ile incelemek ve onun kapsamlı tanımlarını ve yorumlarını ortaya çıkarmaktır. Konu farklı açılımlarıyla ele alınırken, sinema ve film yapımı mimari senaryoyu imge üretim süreci olarak kavramak doğrultusunda bir model/paradigma olarak kullanılmaktadır. 'Mimari senaryo' mimari temsil çerçevesinde irdelenmektedir. Bu tez mimari üretimin biçim üretme sürecinde zaten var olan 'mimari senaryo'nun kavramsallaştırılarak yeniden gözden geçirilmesidir. Anahtar Kelimeler: senaryo, mimari senaryo, imge üretimi, izdüşüm/öngörü, mimari temsil, ve anlatı.