Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

An inquiry into product design and advertising as mediators of concumer identity

Tüketici kimliğinin aracıları olarak ürün tasarımı ve reklam üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INQUIRY INTO PRODUCT DESIGN AND ADVERTISING AS MEDIATORS OF CONSUMER IDENTITY Ergun, Selcen M.Sc, Department of Industrial Design Supervisor : Inst. Dr. Aren Kurtgözü April 2005, 126 pages This study mainly investigates the roles of product design and advertising in conferring identity related meanings upon products and associating them with certain consumer identities. For this purpose, firstly, the concept of identity and increasing centrality of objects in its construction and expression are explored. Secondly, the nature and dynamics of the relationship between people and objects are discussed with a specific emphasis on the identity related aspects of this relationship. Then, a more detailed discussion is held on the roles played by product design and advertising in the process of identity construction through designed products. Finally, a case study on a selected product group is presented in order to illustrate the theoretical discussions in previous chapters. Keywords: Identity, Consumer Identity, Product Identity, Product Design, Advertising IV

Summary:

oz TÜKETİCİ KİMLİĞİNİN ARACILARI OLARAK ÜRÜN TASARIMI VE REKLAM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ergun, Selcen Yüksek Lisans, Endüstri Ürünleri Tasannu Bölümü Tez Yöneticisi : Öğr. Gör. Dr. Aren Kurtgözü Nisan 2005, 126 sayfa Bu çalışma temel olarak ürün tasarımı ve reklamın ürünlere kimlikle ilgili anlamlar yüklemedeki ve ürünleri çeşitli tüketici kimlikleriyle ilişkilendirmedeki rolünü incelemektedir. Bu amaçla, ilk olarak kimlik kavramı ve kimlik oluşturma ve ifade etme süreçlerinde nesnelerin artan önemi ele alınmıştır, ikinci olarak, insanlar ve nesneler arasındaki ilişkinin doğası ve dinamikleri bu ilişkinin kimliğe işaret eden yönleri üzerinde durularak tartışılmıştır. Daha sonra, ürün tasarımı ve reklamın ürünler aracılığıyla kimlik oluşturma sürecinde oynadığı roller üzerine daha detaylı bir tartışma yürütülmüştür. Son olarak, önceki kısımlarda ele alman teorik tartışmaları netleştirmek için, seçilen ürün grubu üzerine bir vaka çalışması sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kimlik, Tüketici Kimliği, Ürün Kimliği, Ürün Tasarımı, Reklam