Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

An inquiry into the architectural program of the contemporary airports

Günümüz havalimanlarının mimari programı üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313799 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Architectural program of airports has evolved from being a mere transportation space into a ?city? containing various activities along with transportation at its core. This thesis aims to discuss and criticize it, by arguing that the city and the airport are to be integrated by giving a special importance to the user (both the passenger and the inhabitant of the city). The discussion is focused on three dialectically related constituents of the program: Process, User and Product (building). Rather than the architectural design process generating the built form, process refers to the influential actors in shaping the space of airport. User refers to both the active and passive actors of the organization of space. Product denotes the space itself, transformed according to the wishes and demands of both the user and the mode of production. These constituents are accepted as significant factors in the development of the airport architectural program in a way to answer the requirements of the integration with the city.In contemporary airports, users do not have enough rights over the space to be able to show their existence against the domination of capital's spaces. Therefore, this thesis proposes an alternative airport architectural program integrating the airport with the city by placing the user at the center.

Summary:

Havaalanı mimari programı, zaman içinde salt bir ulaşım mekânı olmanın ötesinde, çekirdeğinde ulaşım yapısı olup etrafında çeşitli aktiviteleri barındıran bir "şehre" dönüşmüştür. Bu tez, kullanıcıya (yani yolculara ve şehrin sakinlerine) özel bir önem vererek havaalanı ve şehrin bütünleşebileceği savunmasıyla, günümüz havaalanları mimari programını tartışmayı ve eleştirmeyi hedefler. Tartışma, programın diyalektik ilişki içinde olan üç bileşeni üzerine odaklanır: Süreç, Kullanıcı ve Ürün (Yapı). Süreç, bina formunu üreten mimari tasarım sürecinden ziyade, havaalanı mekânının şekillenmesinde etkili olan aktörleri ve tasarım sürecine olan katkılarını ifade eder. Kullanıcı, mekânın organizasyonunun hem pasif hem de aktif aktörlerini ifade eder. Ürün ise, kullanıcı ve hâkim üretim biçiminin dilek ve talepleri doğrultusunda dönüştürülmüş olan mekânın kendisini temsil eder. Bu bileşenler, tezin savı çerçevesinde, şehir ile bütünleşmenin gereksinimlerine yanıt verecek bir havaalanı mimari programının geliştirilmesindeki önemli etkenler olarak kabul edilir.Günümüzün havaalanlarında, kullanıcıların, sermayenin mekânları kurgulayan egemenliğine karşı, varlıklarını gösterebilmek için mekânların tasarım ve kullanım süreci üzerinde yeterli hakları yoktur. Bu nedenle, bu çalışma, merkezine kullanıcıyı koyan, havaalanını şehir ile entegre eden alternatif bir havaalanı mimari programı önerir.