Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

An inquiry into the concept of surface in the works of Peter Eisenman

Peter Eisenman?nın çalışmalarındaki yüzey kavramı üzerine bir sorgulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313786 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis makes a survey on conception of ?surface? in the works of Peter Eisenman. In doing so, the concept of ?surface? is discussed under three titles: ?Surface? as an element of architectural vocabulary (as a formal element), as an analytical tool (as a grammar), and as a diagrammatic tool. Correspondingly, the thesis is intended to examine how ?surface? is conceptualized and handled through the critical readings of Eisenman?s writings, and projects are referred in order to support and visualize the discussions. In this context, Eisenman?s dissertation, The Formal Basis of Modern Architecture (1963), reveals the definition of architectural surface in relation to the architectural language that is proposed by him. Through the formal analysis of Giuseppe Terragni?s building, Casa Guiliani Frigerio, he utilizes surface as an analytical tool. Considering design processes of his projects, as discussed in the book Diagram Diaries (1999), surface becomes a dominant tool for generating architectural form. As a result, in this thesis, surface is evaluated in various aspects (as a formal, analytical and diagrammatic tool) that are essential for understanding of architectural form. In the case of Eisenman, its significance dominates the way of developing his architecture.

Summary:

Bu tez, Peter Eisenman'ın çalışmalarındaki mimari yüzey kullanımı hakkında bir araştırmadır. Bu amaçla, yüzey kavramı üç ayrı başlıkta değerlendirilmiştir: mimari eleman olarak ?yüzey? tanımı (biçimsel eleman), biçimsel analiz aracı olarak ?yüzey? (gramer), ve diyagram ile biçim üretme aracı olarak yüzey. Buna bağlı olarak, bu tez, Eisenman'ın öncelikle yazılarında yüzeyin nasıl kavramsallaştırıldığını inceler ve tartışır. Bununla beraber, projelerindeki yüzey kullanımları bu tartışmaları desteklemek ve görselleştirmek için ele alınmıştır. Bu bağlamda, Eisenman'ın doktora tezi, The Formal Basis of Modern Architecture (1963), kendi oluşturduğu mimari dildeki yüzey kavramının tanımını ortaya çıkarır. Eisenman, Giuseppe Terragni'nin Casa Guiliani Frigerio binasının biçimsel analizinde ise, yüzeyi bir analiz aracı olarak kullanır. Projelerinin tasarım sürecini tartıştığı Diagram Diaries (1999) kitabında ise, yüzey karşımıza diyagramla biçim üretme aracı olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak, bu tezde yüzey, mimari biçimi anlamamızı sağlayan birçok yönden (biçimsel, analiz ve diyagram aracı) değerlendirilmiştir. Eisenman örneğinde yüzey, mimarisinin gelişmesine yön veren önemli bir elemandır.