Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Inquiry on the impact of competitions in architectural practice: documentation of architectural design competitions in Turkey between the years 1931-1969

Yarışmaların mimarlık pratiğine etkisi üzerine bir araştırma: 1931-1969 yılları arasında Türkiye'deki mimari tasarım yarışmalarının belgelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 82719 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INQUIRY ON THE IMPACT OF COMPETITIONS IN ARCHITECTURAL PRACTICE: DOCUMENTATION OF ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 1931-1969 Özçelebi, Elif Master, Department of Architecture Supervisor: Prof. Dr. Yıldırım Yavuz Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Aydan Balamir January 1999, 240 pages This thesis focuses on the architectural design competitions that are held in Turkey between the years 1931-1969 in order to trace the professional profile in architecture through a collection of competitions. The documentation is done through the research of two basic periodicals, Mimar/Arkitekt and Mimarlık. The compiled data is organized as an enrollment which is applied for when shaping this study as a comprehension of the system of architectural design competi tions and how architectural stance was affected through them, in almost four decades in Turkish architecture. inDefinition of architectural design competitions, the process of which re flects the progressive course of architecture that is subsisted by production of new and innovative projects, as transient events having standing and significant results, is appropriate when formulating the argument that they play an impor tant part in the formation of the professional posture in the present time, and they help to comprehend it when looking backwards. Thus, the purpose of col lecting the data was to enroll the competitions, to take another section from the professional background and to outline the profile of specific periods through a different medium. By the help of the study of The Index of Architectural Design Competitions Realized Between 1931-1969 in Turkey', it became possible to pinpoint the dynamic problems of both the competition process and the archi tectural practice of the cited period. This is an initial study, which anticipates to be proceeded by some me thodical endeavors to improve the theoretical discourse upon the subject. KEY WORDS: architectural competitions; architectural production; architectural criticism; professional profile; Turkish Architecture, period of 1930-1940, period of 1940-1950, period of 1950-1970 IV

Summary:

öz YARIŞMALARIN MİMARLIK PRATİĞİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 1931-1969 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DEKİ MİMARÎ TASARIM YARIŞMALARININ BELGELENMESİ Özçelebi, Elif Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldırım Yavuz Ortak Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aydan Balamir Ocak 1999, 240 sayfa Bu tez, yarışma birikiminden hareketle mimarlığın mesleki profilini izle mek üzere, 1931-1969 yıllan arasında Türkiye'de gerçekleşmiş olan mimarî ta sarım yarışmaları üzerinde odaklanır. Belgeleme, dönemin iki temel kaynağı olan Mimar/Arkitekt ve Mimarlık dergilerinin taranmasıyla yapılmıştır. Araştırmasonucunda toplanan bilgi, bu çalışmanın mimarî tasarım yarışmaları dizgesini ve bu dizgenin, yaklaşık kırk yıl boyunca Türk mimarlığındaki görüş ve bakışları nasıl etkilediğini anlamada başvurulacak bir kayıt olarak düzenlenmiştir. İşleyişleri içinde yeni ve yaratıcı projelerin üretimi aracılığıyla mimarlığın gelişim yönünü yansıtan mimarî tasarım yarışmalarının, şimdiki zamanda me slekî tutumun şekillenmesinde, geçmişe bakarken de bu tutumun anlaşılır kılınmasında önemli rol oynadıkları yolundaki argümanın oluşturulması sırasında, kendilerinin geçici, sonuçlarınınsa kalıcı olgular olarak tanımlanması, uygundur. Böylece, yarışmalara ilişkin bilginin derlenmesinde kayıtlar oluştur mak, meslekî birikimden tarihî saptamalara eklenecek bir başka kesit daha al mak ve belirli dönemlerin profilini çıkarmada mimarî tasarım yarışmalarını farklı bir araç olarak kullanmak amaçlanmıştır. '1931-1969 Yılları Arasında Türkiye'de Gerçekleşmiş Mimarî Tasarım Yarışmaları Dizini' olarak adlandırılan çalışmanın ışığında, adı geçen dönemde hem yarışma sürecinin hem de mimarlık uygula masının dinamik sorunlarını işaret etmek olasıdır. Bu çalışma, yarışmalar konusundaki kuramsal tartışmayı geliştirecek yeni çalışmaların kendisini izlemesini bekleyen bir başlangıçtır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: mimarî yarışmalar; mimarî üretim; mimarlık eleştirisi; meslekî tutum; Türk Mimarlığı, 1930-1940 dönemi, 1940-1950 dönemi, 1950- 1970 dönemi. vz