Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

An inquiry on the limits of multidisciplinary collaboration in design: Architectural competitions

Tasarımda disiplinler arası işbirliğinin limitleri üzerine bir araştırma: Mimari yarışmalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INQUIRY ON THE LIMITS OF MULTIDISCIPLINARY COLLABORATION IN DESIGN: ARCHITECTURAL COMPETITIONS Erdem, Gürtay M.Arch, Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Abdi Güzer Co - Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Aydan Balamir December 2005, 84 pages Architecture both as a field of knowledge and profession had always been an outcome of multidisciplinary collaboration. The limits of this collaboration are directly effective on both the method of design and the end product itself. In contemporary modern architecture, this interaction between architecture and other disciplines reached to an altered mode where design strategies became open to transformations IVand the traditional understanding of design replaced with alternative approaches. This thesis aims to understand the limits of multidisciplinary collaboration and altered mode of design under the contemporary context. Architectural design competitions will be a major case study area towards understanding disciplinary transparencies and their impact on design process. Under this framework the study questions the limits of continuity between architecture and other disciplines as transformative power of each other. KEY WORDS: multidisciplinary design, multidisciplinary collaboration, architectural design competitions

Summary:

oz TASARIMDA DİSİPLİNLER ARASI İŞBİRLİĞİNİN LİMİTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MİMARİ YARIŞMALAR Erdem, Günay Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Abdi Güzer Ortak Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Aydan Balamir Aralık 2005, 84 sayfa Mimarlık hem bir bilgi alanı hem de meslek olarak her zaman disiplinlerarası bir işbirliğinin ürünü olmuştur. Bu işbirliğinin limitleri tasarımın metodu ve ürünün son hali üzerinde doğrudan etkilidir. Çağdaş modern mimaride, diğer disiplinler ve mimarlık arasındaki bu etkileşim, tasarım stratejilerinin dönüşüme açık olduğu ve geleneksel tasarım vıanlayışının alternatif yaklaşımlarla yer değiştirdiği bir duruma dönüşmüştür. Bu tezin amacı, disiplinlerarası işbirliğinin sınırlarının ve çağdaş bağlamda tasarlama usulünün değişmiş biçiminin anlaşılmasıdır. Mimari tasarım yarışmaları, disiplinlerle ilgili saydamlaşmaları ve onların tasarım süreci üzerindeki etkilerini anlamada büyük bir çalışma alanı oluşturacaktır. Bu çerçevede çalışma, mimarlık ve diğer disiplinler arası karşılıklı dönüşüm gücü sürekliliğin sınırlarını sorgulamaktadır. ANAHTAR KELİMELER: disiplinlerarası tasarım, disiplinlerarası işbirliği, mimari tasarım yarışmaları vıı