Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

An integrated framework for sustaining industrial beings in the urban context

Sanayi varlıklarının kentsel bağlam içinde sürdürülmesine yönelik bütünleşik bir çerçeve

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The need and challenge of sustaining industrial beings is a recent phenomenon. Hence the approaches in this regard are not yet profoundly defined to manage the protection and restoration of those beings. In this respect, this thesis searches for an integrated approach for sustaining industrial structures, sites, and landscapes which are typically significant for their heritage value in the urban context. To develop a thematically consolidated integrated framework, the study investigated `conceptual?, `typological?, `analytical?, and `operational? basis of the subject matter. This is maintained by scrutinizing the practicalities of the (western) countries that have already formulated advanced policies.The conceptual basis of the issue is revealed by examining the changing urban dynamics; the debate over `continuity? versus `change?; main value typologies of the heritage resources and the process of obsolescence in the life-span of industrial beings. Taxonomy for the structures and spaces that constitute the object matter of the thesis formed the basis of an integral typology. This is supported by the specification of the characteristics of industrial beings and the opportunities they offer in the urban context. Correspondingly, strategic approaches and modes of intervention relevant for the different types of industrial beings are examined. The study exposed the analytical framework by assessing industrial beings according to diversity of functions, basic change of use, spatial scale of the projects, types of intervention and the design approaches.The scope of the issue in Turkey is revealed by identifying the present policy framework in accordance with the legislative and instrumental measures. This is complemented by an inventory for the significant industrial heritage sites. The findings demonstrated the particularity of the problematic in Turkey; the distinctive factors behind the emergence of obsolescence; the extremely divergent attitudes to and interests in obsolete industrial beings, as well as the complexity of the industrial sites.As a final task, the application(s) for the industrial sites along The Golden Horn were investigated. The Golden Horn case has also confirmed that such an integrated approach is required to protect and enhance industrial beings. In this manner the basic components of an integrated program considering the sites in the urban context and as problem areas of urban design are specified.Keywords: industrial beings, integrated approach, urban context, industrial heritage, the golden horn.

Summary:

Sanayi varlıklarının korunması ve sürdürülmesi güncel bir olgudur. Bu varlıkların korunmasını ve restorasyonunu sağlayabilmek için gerekli olan yaklaşımlar, siyasalar ve stratejiler tatmin edici düzeyde değildir. Bu tez, kentsel bağlamda sanayi mirası değeri olan varlıkların sürdürülmesi için bütünleşik bir yaklaşım arayışıdır. Tematik olarak pekiştirilmiş bir bütünleşik çerçeve geliştirebilmek için konunun `kavramsal', `tipolojik', `analitik' ve `araçsal' temelleri incelenmiştir. Bu araştırma kapsamlı yöntemler geliştirmiş olan (batılı) ülkelerin deneyimlerinin ve uygulamalarının analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir.Sorunun kavramsal temelini açığa çıkarabilmek için, kentsel dinamiklerin değişimi irdelenmiş; ayrıca süreklilik-değişim karşıtlığı üzerine yapılan tartışmalar; miras kaynaklarının değer tipolojileri ve sanayi varlıklarının eskime süreçleri incelenmiştir. Tezin nesnesini teşkil etmekte olan, yapıların ve mekanların sınıflandırılması, tümlevsel tipolojinin de temelini oluşturmaktadır. Söz konusu sınıflandırma, sanayi varlıklarının niteliklerinin ve kentsel bağlamda sunduğu olanakların belirlenmesi yoluyla desteklenmektedir. Buna bağlı olarak, stratejik yaklaşımlar ve müdahale biçimleri ele alınmıştır.. Sanayi varlıkları işlev çeşitliliği, ve kullanım değişiklikleri, projelerin mekansal ölçekleri, müdahale tipleri ve tasarım yaklaşımlarına göre analiz edilerek analitik bir çerçeve geliştirilmiştir.Türkiye'de bu konunun kapsamı, yasal ve araçsal önlemlere bağlı olarak sorunların ve siyasaların değerlendirilmesi ile ortaya konulmaktadır. Bu değerlendirmeye ek olarak sorunsalın boyutuna dikkat çekebilmek için bir ön envanter çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgular Türkiye'deki sorunsalın kendine özgü durumunu ( eskimenin özgün sebepleri; farklı yaklaşım, talep ve müdahaleler, sanayi varlıklarının karmaşıklığı) bütünleşik bir yaklaşıma olan ihtiyacı göstermektedir.Çalışmanın sonunda, Haliç boyunca yer alan sanayi varlıkları ve uygulamalar incelenmiştir. Alan çalışması, sanayi varlıklarını korumak ve Haliç'e değer katmak için bütünleşik bir yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda sanayi alanlarının kentsel bağlamda incelendiği bütünleşik bir programın bileşenleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: sanayi varlıkları, bütünleşik yaklaşım, kentsel bağlam, sanayi mirası, haliç