Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An integrated QFD approach to determine quality improvement priorities in manufacturing

Üretimde kalite iyleştirme faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesinde bütünleşik KFG yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143373 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a tool is developed for determining priorities of quality improvement activities for manufacturing operations, for the purposes of both quality and throughput improvement. This tool utilizes Quality Function Deployment (QFD), Theory of Constraints (TOC), Statistical Process Control (SPC) and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) methodologies. The use of the tool is demonstrated on an example problem. The results obtained under different experimental conditions are compared with solutions of more popular, simple decision-making measures, and the optimal solutions obtained from a mathematical model. The analysis shows that the proposed tool gives close solutions to optimal, and it can easily be applied in a typical manufacturing setting. This study also demonstrates how various different methodologies can be integrated for the purposes of quality and throughput improvement in shorter times. Keywords: Quality Improvement, TOC, QFD, FMEA, SPC

Summary:

Bu çalışmada hem kalite hem de satış hızının iyileştirilmesi amacıyla imalat operasyonlanndaki kalite iyileştirme (Kİ) aktivitelerinin önceliklerini belirlemek için bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Kısıtlar Teorisi (KT), istatistiksel Proses Kontrol (ÎPK) ve Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) metotlarından yararlanmaktadır. Yöntemin kullanılışı örnek bir problem üzerinde gösterilmektedir. Farklı deney koşullan altında elde edilen sonuçlar daha çok bilinen basit karar verme ölçütleriyle ve matematiksel modelden elde dilen optimal sonuçlarla karşılaştınlmaktadır.Analiz önerilen yöntemin sonuçlarının optimale yakın olduğunu ve kolaylıkla tipik bir imalat ortamında uygulanabileceğini göstermektedir.Bu çalışma aynı zamanda kısa sürede kalite ve satış hızının iyüeştirilmesi amacıyla nasıl entegre olabileceğini göstermektedir. Anahtar KelimelenKalite İyileştirme, KT, KFG, HTEA, İPK