Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An integrated seismic hazard framework for liquefaction triggering assessment of earthfill dams' foundation soils

Baraj temellerinde sıvılaşma tetiklenmesi belirlemesi için tümleşik sismik tehlike analizi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238377 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Within the confines of this study, seismic soil liquefaction triggering potential of a dam foundation is assessed within an integrated probabilistic seismic hazard assessment framework. More specifically, the scheme presented hereby directly integrates effective stress-based seismic soil liquefaction triggering assessment with seismic hazard analysis framework, supported by an illustrative case. The proposed methodology successively, i) processes the discrete stages of probabilistic seismic hazard workflow upon seismic source characterization, ii) numerically develops the target elastic acceleration response spectra for typical rock sites, covering all the earthquake scenarios that are re-grouped with respect to earthquake magnitude and distance, iii) matches the strong ground motion records selected from a database with the target response spectra for every defined scenario, and iv) performs 2-D equivalent linear seismic response analyses of a 56 m high earth fill dam founded on 24 m thick alluvial deposits. Results of seismic response analyses are presented in the form of annual probability of excess pore pressure ratios and seismically-induced lateral deformations exceeding various threshold values. For the purpose of assessing the safety of the dam slopes, phi-c reduction based slope stability analyses were also performed representing post-liquefaction conditions. After having integrated this phi-c reduction analyses results into the probabilistic hazard framework, annual probabilities of factor of safety of slopes exceeding various threshold values were estimated. As the concluding remark, probability of liquefaction triggering, induced deformations and factor of safeties are presented for a service life of 100 years. It is believed that the proposed probabilistic seismic performance assessment methodology which incorporates both phi-c reduction based failure probabilities and seismic soil liquefaction-induced deformation potentials, provides dam engineers a robust methodology to rationally quantify the level of confidence with their decisions regarding if costly mitigation of dam foundation soils against seismic soil liquefaction triggering hazard and induced risks is necessary.

Summary:

Bu çalışmanın kapsamında, baraj temellerinin zemin sıvılaşması tetiklenme potansiyelini sismik tehlike analizi çerçevesinde belirlemek için tümleşik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Sunulan tezin örnek bir problemle desteklenmiş akış şeması, efektif gerilme tabanlı sismik zemin sıvılaşması potansiyeli belirlemesiyle olasılıksal sismik tehlike analizini doğrudan tümleştirmektedir. Önerilen yöntem sırasıyla, i) sismik kaynak tanımlaması sonrasında olasılıksal sismik tehlike analizi akışının tanımlı parçalarını işlemekte, ii) tipik kaya sahalar icin deprem büyüklüğü ve kaynak-saha mesafesine göre yeniden gruplandırılmış her senaryo kümesi için hedef elastik ivme tepki spektrumlarını oluşturmakta, iii) deprem veritabanlarından seçilmiş kayıtları hedef tepki spektrumlarıyla eşlemekte, ve iv) 24 m kalınlığındaki alüvyon çökeltisi üzerinde yer alan 56 m yüksekliğindeki bir toprak dolgu baraj için iki boyutlu eşdeğer lineer sismik tepki analizlerini gerçekleştirmektedir. Sismik tepki analizlerinin sonuçları, aşırı boşluk suyu basıncı oranının ve yanal deformasyonların belirli bir eşik değere karşılık gelen senelik aşılma olasılıklarını ifade eden risk eğrileri şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte, sıvılaşma ve meydana gelecek yanal deformasyonların olasılıksal ifadesi yüz senelik ekonomik ömür içerisinde sunulmuştur. Önerilen olasılıksal sismik performans belirleme yönteminin, baraj mühendislerinin, potansiyel olarak sıvılaşabilir temel zeminlerini sıyırma kararlarını rasyonel ve niceleştirilmiş bir şekilde vermelerine yardımcı olacağına inanılmaktadır.