Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An integrated seismic loss estimation methodology: A case study in Northwestern Turkey

Bütünleşik sismik kayıp tahmini yöntemi: Kuzeybatı Türkiye için örnek olay çalışmaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305623 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Future seismic losses including the physical, economic and social ones as well as casualties concern a wide range of authorities varying from geophysical and earthquake engineers, physical and economic planners to insurance companies. As its many components involve inherent uncertainties, a probabilistic approach is required to estimate seismic losses.This study aims to propose a probabilistic method for estimating seismic losses, and to predict the potential seismic loss for the residential buildings for a selected district in Bursa, which is a highly industrialized city in Northwestern Turkey. To verify the methodology against a past large event, loss estimations are initially performed for a district in Düzce, and the method is calibrated with loss data from the 12 November 1999 Düzce Earthquake.The main components of the proposed loss model are seismic hazard, building vulnerability functions and loss as a function of damage states of buildings. To quantify the regional hazard, a probabilistic seismic hazard assessment approach is adopted. For different types of building structures, probability of exceeding predefined damage states for a given hazard level is determined using appropriate fragility curve sets. The casualty model for a given damage level considers the occupancy type, population of the building, occupancy at the time of earthquake occurrence, number of trapped occupants in the collapse, injury distribution at collapse and mortality post collapse. Economic loss is calculated by multiplying mean damage ratio with the total cost of initial construction. The proposed loss model combines these input components within a conditional probability approach. The results are expressed in terms of expected loss and losses caused by events with different return periods.

Summary:

Depremlerin yol açtığı fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar ve can kayıplarının ileriye yönelik tahminleri, jeofizik ve deprem mühendislerinden, ekonomik planlamacılara ve sigorta şirketlerine kadar pek çok makamı yakından ilgilendirmektedir. İçerisindeki çoğu bileşenin yapısında varolan belirsizliklerden dolayı, sismik kayıpların tahmininde olasılıksal yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışma, olasılıksal yöntemler kullanarak sismik kayıpları tahmin eden bir model önermeyi ve Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan ve oldukça sanayileşmiş bir şehir olmasından dolayı seçilen Bursa ilinde konut tipi binalarda, olası sismik kayıpları hesaplamayı amaçlamaktadır. Doğrulamak amacıyla, bu çalışmada önerilen yöntem yine Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan ve 12 Kasım 1999 Depremini yaşamış olan Düzce ilinin seçilen bir bölgesinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar söz konusu depreme ait hasar verileriyle karşılaştırılmış, ve önerilen yöntem bu karşılaştırma sonucunda düzenlenmiştir.Önerilen kayıp modelinin ana bileşenleri, sismik tehlike, binaların hasar görebilirlik fonksiyonları ve binaların hasar durumlarına bağlı olarak çıkarılan kayıp parametreleridir. Bölgesel sismik tehlikeyi hesaplamak için, olasılıksal sismik tehlike analizi kullanılmıştır. Değişik bina tipleri için, verilen sismik tehlike altında, bina hasarının önceden tanımlanmış hasar seviyelerini aşma olasılıkları ise kırılganlık eğrileri ile hesaplanmıştır. Verilen hasar durumundaki ölü sayısı; konut tipini, binanın içinde yaşayan nüfusu, deprem anındaki doluluk oranını, enkaz altında kalan bina sakinlerinin oranını, çökme anında enkaz altında kalan kişilerin sağlık durumunu ve bu kişilerin ölüm oranlarını göz önüne alan bir model kullanılarak hesaplanmaktadır. Ekonomik kayıplar, ortalama hasar oranlarının, toplam yeniden yapım masraflarıyla çarpılmasıyla belirlenmiştir. Önerilen çalışmada, model bileşenleri, koşullu olasılık yaklaşımıyla birleştirilmektedir. Sonuçlar, ortalama kayıp, ve değişik tekekkür süreleri olan depremlerin yol açması beklenen kayıplar cinsinden sunulmaktadır.