Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

An integrated supplier selection methodology based on fuzzy AHP and electre III methods under group decision making environment

Grup karar verme ortamında bulanık AHP ve electre III metodlarına dayalı bütünleştirilmiş bir tedarikçi seçim metodolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In recent years, business world has been subjected to a tremendous change due to increasing globalization, worldwide competition, technological developments, short life cycles of product and inconstant consumer behaviors. One of the most important changes has been focusing on core competencies and outsourcing supporting activities such as catering, transportation and so on. Thus, developing a successful supply chain has become one of the main goals of companies.A well-built supply chain contains organizing the flow of sources and data between suppliers. Primary subject of designing an efficient and effective supply chain is selecting the right supplier. Therefore, supplier selection has turned into a tactical decision, meaning that it has become a vital source for adding strength to value proposition and for improving the competitiveness of manufacturers.Supplier selection is multiple criteria decision-making problem and furthermore it has uncertainty and vagueness in its nature. Therefore, a fuzzy multiple criteria decision-making method should be applied for supplier selection problems. Furthermore, because mostly more than one person is responsible, supplier selection problem should be considered as group decision makingIn this study, due to conditions stated in the previous paragraph an integrated supplier selection methodology based on fuzzy analytic hierarchy process and ELECTRE III methods under group decision making environment has been formed. First, individual preferences are aggregated into group decision with using linguistic variables. Then the group evaluates criteria via fuzzy AHP method and suppliers are ranked via ELECTRE III.

Summary:

Son yıllarda, küreselleşmenin genişlemesine, dünya çapında artan rekabete, ürünlerin yaşam çevrimlerinin kısalmasına ve değişken müşteri davranışlarına bağlı olarak iş dünyası da büyük değişimlere maruz kalmıştır. Bu değişimlerin en önemlilerinden birisi asıl işlere odaklanmak ve yemek, taşıma gibi ve buna benzer destek faaliyetlerinin dış kaynaklardan edinilmesi olmuştur. Bu nedenle başarılı bir tedairik zinciri geliştirmek, şirketlerin asıl hedeflerinden bir tanesi haline gelmiştir.İyi geliştirilmiş bir tedarik zinciri, tedarikçilerle kaynak ve bilgi akışının organize edilmesini içerir. Etkin ve verimli bir tedarik zincirinin öncelikli konusu doğru tedarikçi seçimidir. Bundan dolayı, tedarikçi seçimi stratejik bir karar haline gelmiştir. Üreticilerin ürünlerinin değerlerini güçlendiren ve rekabet edebilirliklerini yükselten hayati bir kaynak haline gelmiştir.Tedarikçi seçimi çok kriterli karar verme problemidir ve ayrıca doğasında belirsizlik ve kararsızlık bulunur. Bu yüzden tedarikçi seçimi problemlerinde bulanık çok kriterli karar verme metodlarına başvurulmalıdır. Buna ilaveten, çoğunlukla birden çok kişinin tedarikçi seçiminde sorumlu olması nedeniyle, problem grup kararı verme olarak düşünülmelidir.Bu çalışmada, bir önceki parağrafta bahsedilen şartlara bağlı olarak grup karar verme ortamında bulanık analitik hiyerarşi yöntemine ve ELECTRE III metodlarına dayalı bütünleştirilmiş bir tedarikçi seçim metodolojisi oluşturulmuştur. Öncelikle bireylerin tercihleri grup kararına dilsel değişkenler kullanılarak dönüştürülmüştür. Daha sonra kriterler bulanık AHP metodu ile değerlendirilmiş ve kriterlerin önem ağırlıkları elde edilmiştir. Bu ağırlıklar dikkate alınarak tedarikçiler ELECTRE III metodu ile sıralanmışlardır.